Höjda avgifter i Landskrona stad

Höjda avgifter i Landskrona stad

Följande förändringar i VA-taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften justeras enligt följande:

Dricksvatten: +3,6%
Spillvatten: +4,4%
Dagvatten: 0%

För typhus A (villa) motsvarar höjningen 3,4% och 16 kr/månad.
För typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 3,7% och 192 kr/månad. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Avgiften justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100). Entreprenadindex är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader.

Justeringen innebär en höjning med 0,4% jämfört med 2020.

För typhus A (villa) motsvarar höjningen 575 kr.
För typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 1 891 kr. 

Därför höjs avgifterna

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den kommunala VA-anläggningen.