Höjda avgifter i Helsingborgs stad

Höjda avgifter i Helsingborgs stad

Följande förändringar i VA-taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften justeras enligt följande:

Dricksvatten: +6,3%
Spillvatten: +5,3%
Dagvatten: 0%

För typhus A (villa) motsvarar höjningen 5% och 18 kr/månad.
För typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 5,2% och 193 kr/månad. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Avgiften justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100). Entreprenadindex är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader.

Justeringen innebär en höjning med 0,4% jämfört med 2020.

För typhus A (villa) motsvarar höjningen 700 kr.
För typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 2 450 kr. 

Därför höjs avgifterna

Både i år och under kommande år ska investeringar i nytt vattentorn, RecoLab och i om- och överbyggnaden av reningsverket skrivas av. Nästa år planeras investeringar för 130 miljoner kronor. 107 av dem är reinvesteringar i det befintliga ledningsnätet. Bland de större arbetena finns Bagaregatan-Skogstorpsgatan och Grännagatan-Söderköpingsgatan.

Även upprustning av pumpstationer, avloppsreningsverk och dricksvattenverket kommer att utföras.