Höjda avgifter i Båstads kommun

Höjda avgifter i Båstads kommun

Följande förändringar i VA-taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften justeras enligt följande:

Dricksvatten: +1,5%
Spillvatten: +10,8%
Dagvatten: +16,65%

För typhus A (villa) motsvarar höjningen 8% och 39 kr/månad.
För typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 6,5% och 293 kr/månad. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Avgiften justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100). Entreprenadindex är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader.

Justeringen innebär en höjning med 0,4% jämfört med 2020.

För typhus A (villa) motsvarar höjningen 700 kr.
För typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 2 450 kr. 

Därför höjs avgifterna

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den kommunala VA-anläggningen, så som dagvattenledning Örebäcke, Sydvatten anslutning, landsinvesteringar/nyanslutningar i Kattviksvägen och Mässinge.