Höjda avgifter i Bjuvs kommun

Höjda avgifter i Bjuvs kommun

Följande förändringar i VA-taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften justeras enligt följande:

Dricksvatten: +2,5%
Spillvatten: 0%
Dagvatten: 0%

För typhus A (villa) motsvarar höjningen 1% och 7 kr/månad.
För typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 1% och 78 kr/månad. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Avgiften justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100). Entreprenadindex är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader.

Justeringen innebär en höjning med 0,4% jämfört med 2020.

För typhus A (villa) motsvarar höjningen 700 kr.
För typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 2 450 kr. 

Därför höjs avgifterna

Höjningarna beror på fortsatt behov av att rusta upp VA-systemet samt att förebygga översvämningar.

Ledningsnätet börjar bli gammalt, mycket av det som byggdes på 1950- och 60-talen behöver bytas ut. NSVA ökar därför på takten i att förnya ledningsnätet.

För att minska risken för översvämningar fortsätter också arbetet med att rusta upp ledningsnätet på Västergatan i Bjuv. Vid Boserupsbäcken ska spillvattenledningen förbättras och vid Humlegatan i Bjuv anläggs dagvattendammar.