Höjda avgifter i Åstorps kommun

Höjda avgifter i Åstorps kommun

Följande förändringar i VA-taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften justeras enligt följande:

Dricksvatten: 0%
Spillvatten: +2%
Dagvatten: +9,3%

För typhus A (villa) motsvarar höjningen 1,8% och 10 kr/månad.
För typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 1,2% och 72 kr/månad. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Avgiften justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100). Entreprenadindex är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader.

Justeringen innebär en höjning med 0,4% jämfört med 2020.

För typhus A (villa) motsvarar höjningen 575 kr.
För typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 2 325 kr. 

Därför höjs avgifterna

Investeringar i ett nytt vattenverk i Kvidinge och i upprustning av ledningsnätet är de främsta anledningarna till höjningen av avgifterna. När det gäller upprustningen av ledningsnäten är det bland annat ledningsnäten i Hyllinge och Nyvång som kommer att bytas ut under 2021. Under nästa år kommer också landsbygdsinvesteringar att göras.