Smarta vattenmätare

Smarta vattenmätare

Teknik utvecklas snabbt och NSVA kommer efterhand att byta ut alla mekaniska vattenmätare till digitala, så kallade smarta vattenmätare.

Bättre fakturering

På sikt kommer de smarta vattenmätarna att fjärravläsas. Det innebär att du som kund inte längre behöver rapportera in mätarställningen. Du kommer då att faktureras för din faktiska förbrukning istället för en beräknad. Men tills vidare behöver du som har fått en smart vattenmätare fortsätta att lämna in mätarställningen till oss. Läs mer om att läsa av vattenmätaren.

Om vattenmätaren

Den smarta vattenmätaren mäter vattenflöde med ultraljud och har en hög noggrannhet. Datainsamling sker kontinuerligt per automatik vilket gör att du som kund tidigt kan upptäcka läckor i din VA-installation och NSVA kan se läckor i ledningssystemet och åtgärda dem i ett tidigt skede.

Display och larm

Display smart vattenmätare

Display poster

Ökad förbrukning kan bero på att:

 1. Mätaren är mer noggrann, med ultraljudsteknik får vi med även dem minsta flödena.
 2. Det finns en läcka (se punkt 3).

Fel flödesriktning kan bero på att:

 1. Mätaren är felmonterad.
 2. Mätaren är vänd av kunden.
 3. Det saknas backventil/backventil är undermålig.

Indikerar att det kan finnas en läcka. Larmet tänds om vattnet inte har stått stilla i 60 minuter under ett dygn.
Kontrollera att:

 1. Ingen kran i huset droppar.
 2. En wc inte rinner efter att cisternen är fylld.
 3. Säkerhetsventilen på pannan/varmvattenberedaren inte läcker. Signalledningen kan vara dragen ner i en golvbrunn. Signalledningen är den ledning som är kopplad till säkerhetsventilen.
 4. Vattenutkastaren på fasaden inte droppar. Om den gör det finns det också risk för frysskador.
 5. Kopplingarna till vitvaror är täta (tvättmaskin, diskmaskin, kylskåp med is eller vattenmaskin).

Om ingen synlig läcka hittas, kontakta en VVS-firma för utredning.

Tänd symbol visar att mätaren sänder till LoRa-nätverket. Mätarteknikern aktiverar mätaren när den monteras och den börjar sända automatiskt när det passerat 15 liter vatten genom mätaren. Om inte symbolen är tänd, kontakta NSVA för felsökning.

Kritiskt larm – kontakta NSVA för felsökning. Larmet tänds om mätaren har varit utan vatten. Felet kan bero på att:

 1. Kunden har plockat ner mätaren.
 2. Ett rör har brustit utanför huset.

Larmet indikerar att det varit mycket hög förbrukning under en tid. Den ökade förbrukningen kan ha naturliga förklaringar som till exempel fler personer i hushållet, poolfyllning och bevattning. Den ökade förbrukningen kan också bero på:

 1. Ett brustet rör i anläggningen.
 2. Att säkerhetsventilen släpper mycket vatten.

Om ingen naturlig förklaring finns, kontakta en VVS-firma för utredning.

0100, 0200
Läckage. Larmet indikerar att det passerar vatten genom vattenmätaren utan uppehåll. Gör en läcksökning genom att följa stegen i filmen.

0800
Lågt batteri, kontakta NSVA.

0040, 0080
Fel i mjukvara eller hårdvara, kontakta NSVA.

0001
Luft i mätaren, röret är inte rätt trycksatt. Spola kraftigt i cirka en minut och avvakta ett par dagar. Visas fortfarande larmet, kontakta NSVA.

0002
Vattnet går baklänges. Kontakta omgående ett vvs-företag för att få en backventil installerad. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att säkerställa att vatten som passerat vattenmätaren inte kommer tillbaka till det kommunala ledningsnätet.

0008
Frysrisk. Mätaren har en inbyggd termometer och om omgivande temperatur sjunker till under cirka 5 grader varnar mätaren för frysrisk. Se till att det finns tillräcklig värme i lokalen. Om larmet inte försvunnit ett par dagar efter att omgivande temperatur stigit till över 5 grader, kontakta NSVA.

Visar batteriet status. Batteritiden är 20 år.

Visar aktuellt flöde i kubikmeter per timme.

Visar i vilken enhet mätaren mäter i. NSVAs mätare mäter i kubikmeter.