Örkelljunga

Örkelljunga

Fakturan består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på förbrukningen av vatten.

Grundavgift

Så här förstår du fakturan i ÖrkelljungaFast avgift för alla kunder som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, exempelvis administration, mätarbyte och information.

Boendeenhetsavgift/ lägenhetsavgift

Fast avgift för alla kunder som täcker kostnaden för den nytta fastigheten/obebyggda tomten har av att vara ansluten till de kommunala VA-ledningarna. Avgiften täcker bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Förbrukningsavgift

Rörlig avgift som är baserad på den mängd vatten fastigheten förbrukar. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm) förbrukat vatten. Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som dricksvattenmängden.

Korrigeringsposter

Korrigeringsposter på fakturan kan förekomma för att rätta till fel som har uppstått.

En del av korrigeringarna rättar till beräknade mätarställningar, faktiska mätaravläsningar och preliminära årsförbrukningar. Om det har gått lång tid mellan dina senaste avläsningar, har din beräknade årsförbrukning inte varit uppdaterad. Om din verkliga förbrukning skiljer sig mycket från din beräknade, kan det tyvärr bli stora avräkningar.

Andra korrigeringar rättar till fel som uppstod i konverteringen från Örkelljunga kommuns system till NSVAs som genomfördes den 1 mars. En del mätarställningsuppgifter har inte hämtats in rätt och har därför reviderats. Det anges då med ett från- och tilldatum samt antal kubikmeter som berörs under den aktuella perioden. Den ingående och utgående mätarställningen under perioden är nu rätt enligt din senaste avläsning.

Förklaring av korrigeringar

  • Varje månad/kvartal börjar och slutar med en beräknad mätarställning.
  • Varje ny mätaravläsning medför en avräkning mot föregående mätarställning.

Varför ser räkningen ut som den gör?

Räkningen består av fyra stycken.

Det första stycket visar mellanskillnaden mellan din senaste mätaravläsning och den beräknade förbrukningen.

Stycke två och tre visar vad beräkningen baseras på. Beräkningen görs med utgångspunkt från dina två senaste mätaravläsningar. För att du inte ska debiteras dubbelt visas först kostnaden och därefter är kostnaden nollad.

Det fjärde och sista stycket visar den nya beräkningen av den förändrade årsförbrukningen med utgångspunkt från din senaste avläsning.

Moms

Momsen (B) är beräknad på summan av periodens poster (A). Beloppen för annullering är däremot inklusive moms, momsen är därför inte tillagd i det beloppet. Belopp att betala är (A+B+C)-D=E

Fakturaförklaring moms Örkelljunga

A = Summa periodens poster (exklusive moms)

B = Moms 25%

C = Öresutjämning

D = Annullering av tidigare fakturor (inklusive moms)

E = Att betala