Örkelljunga

Örkelljunga

Fakturan består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på förbrukningen av vatten.

Grundavgift

Så här förstår du fakturan i ÖrkelljungaFast avgift för alla kunder som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, exempelvis administration, mätarbyte och information.

Boendeenhetsavgift/ lägenhetsavgift

Fast avgift för alla kunder som täcker kostnaden för den nytta fastigheten/obebyggda tomten har av att vara ansluten till de kommunala VA-ledningarna. Avgiften täcker bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Förbrukningsavgift

Rörlig avgift som är baserad på den mängd vatten fastigheten förbrukar. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm) förbrukat vatten. Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som dricksvattenmängden.