Förstå fakturan

Förstå fakturan

Fakturan är utformad på olika sätt beroende på hur VA-taxan ser ut i din kommun.

Bjuvs kommun, Helsingborgs stad, Landskrona stad och Svalövs kommun

Fakturan består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på förbrukningen av vatten.

Grundavgift
Fast avgift för alla kunder som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, exempelvis administration, mätarbyte och information. För företag baseras grundavgiften på vattenmätarens storlek.

Boendeenhetsavgift
Fast avgift för alla kunder som täcker kostnaden för den nytta fastigheten/obebyggda tomten har av att vara ansluten till de kommunala VA-ledningarna. Avgiften täcker bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Flerfamiljsfastigheter betalar en boendeenhetsavgift per lägenhet och även en boendeenhetsavgift per 150 kvadratmeter lokalyta.

Enfamiljsfastigheter betalar en boendeenhetsavgift. Består enfamiljsfastigheten av flera boenden ska avgift betalas för varje boendeenhet. Har du ett gästhus/Attefallshus tillkommer alltså en andra boendehetsavgift. Boendeenhetsavgiften varierar från kommun till kommun, se respektive kommuns VA-taxa. Gästhus/Attefallshus är anmälningspliktigt både till kommunen och NSVA. För NSVAs del betyder det att du ska göra en VA-anmälan.

Även obebyggda tomter betalar boendeenhetsavgift.

Dagvattenavgift
Dagvattenavgiften täcker kostnaderna för att ta hand om och rena dagvatten både från fastigheterna och gatorna. Avgiften består av två delar eftersom vissa fastigheter hanterar dagvatten inom egen fastighet (till exempel genom stenkista). I det fallet utgår ingen avgift för dagvatten fastighet. Dagvatten gata är däremot en fast avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering.

Dagvattenavgift fastighet
Avgift som betalas av alla kunder där dagvatten (regn- och smältvatten samt dräneringsvatten) tas omhand via kommunala dagvattensystem från fastigheten. Om fastighetsägaren själv leder bort dagvattnet inom fastigheten på annat sätt, till exempel stenkista på tomten, utgår ingen avgift för dagvatten fastighet.

Dagvattenavgift gata
Avgift som täcker kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från gator i ditt område, så att inte din tomt eller fastighet översvämmas. Dagvattenavgift gata är en avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering. Dagvattenavgift för större vägar betalar kommunen respektive Trafikverket för.

Förbrukningsavgift
Rörlig avgift baserad på den mängd vatten fastigheten förbrukar. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm) förbrukat vatten. Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som vattenmängden.

Båstads kommun

Förstå fakturan i Båstad

I Båstads kommun är VA-avgifterna uppbyggda på ett annat sätt än i övriga kommuner inom NSVA, bland annat har privatkunder inte någon rörlig avgift.

Grundavgift
Fast avgift för alla kunder som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, exempelvis administration och information. Grundavgiftens storlek beror på vilka VA-tjänster som fastigheten är ansluten till. För företag baseras grundavgiften på vattenmätarens storlek.

Dagvattenavgift
Dagvattenavgiften täcker kostnaderna för att ta hand om och rena dagvatten både från fastigheterna och gatorna. Avgiften består av två delar eftersom vissa fastigheter hanterar dagvatten inom egen fastighet. I de fall utgår ingen avgift för dagvatten fastighet.

Dagvattenavgift fastighet
Avgift som betalas av alla kunder där dagvatten (regn- och smältvatten samt dräneringsvatten) tas omhand via kommunala dagvattensystem från fastigheten. Om fastighetsägaren själv leder bort dagvattnet inom fastigheten på annat sätt, till exempel stenkista på tomten, utgår ingen avgift för dagvatten fastighet.

Dagvattenavgift gata
Avgift som täcker kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från gator i ditt område, så att inte din tomt eller fastighet översvämmas. Dagvattenavgift gata är en avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering. Dagvattenavgift för större vägar betalar kommunen respektive Trafikverket för.

Nyttoavgift
Nyttoavgiften ska täcka kostnaden för den nytta fastigheten har av att vara ansluten till det kommunala VA-nätet. Avgiften täcker bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Förbrukningsavgift
Rörlig avgift baserad på den mängd vatten fastigheten förbrukar. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm) förbrukat vatten. Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som vattenmängden. I Båstads kommun är det bara verksamheter som har vattenmätare och betalar förbrukningsavgift.

Åstorps kommun och Perstorps kommun

Kommunerna Åstorps och Perstorp sköter VA-faktureringen i egen regi. För frågor om VA-fakturan ber vi er att kontakta er respektive kommun.