Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Perstorp och Svalöv

Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Perstorp och Svalöv

Fakturan består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på förbrukningen av vatten.

Grundavgift
Fast avgift för alla kunder som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, exempelvis administration, mätarbyte och information.

Boendeenhetsavgift
Fast avgift för alla kunder som täcker kostnaden för den nytta fastigheten/obebyggda tomten har av att vara ansluten till de kommunala VA-ledningarna. Avgiften täcker bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Dagvattenavgift fastighet
Avgift som betalas av kunder där dagvatten (regn- och smältvatten samt dräneringsvatten) från fastigheten tas omhand via kommunala dagvattensystem. Om fastighetsägaren själv leder bort dagvattnet inom fastigheten på annat sätt, till exempel stenkista på tomten, utgår ingen avgift för dagvatten fastighet.

Dagvattenavgift gata
Avgift som täcker kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från gator i ditt område, så att inte din tomt eller fastighet översvämmas. Dagvattenavgift gata är en avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering. Dagvattenavgift för större vägar betalar kommunen respektive Trafikverket för.

Förbrukningsavgift
Rörlig avgift baserad på den mängd vatten fastigheten förbrukar. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm) förbrukat vatten. Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som vattenmängden.