Båstad

Båstad

I Båstads kommun är VA-avgifterna uppbyggda på ett annat sätt än i övriga kommuner inom NSVA. Eftersom privatkunder inte har en vattenmätare har de inte någon rörlig avgift.

Grundavgift
Förstå fakturan i BåstadFast avgift för alla kunder som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, exempelvis administration och information. Grundavgiftens storlek beror på vilka VA-tjänster som fastigheten är ansluten till.

Dagvattenavgift fastighet
Avgift som betalas av alla kunder där dagvatten (regn- och smältvatten samt dräneringsvatten) tas omhand via kommunala dagvattensystem från fastigheten. Om fastighetsägaren själv leder bort dagvattnet inom fastigheten på annat sätt, till exempel stenkista på tomten, utgår ingen avgift för dagvatten fastighet.

Dagvattenavgift gata
Avgift som täcker kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från gator i ditt område, så att inte din tomt eller fastighet översvämmas. Dagvattenavgift gata är en avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering. Dagvattenavgift för större vägar betalar kommunen respektive Trafikverket för.

Nyttoavgift
Nyttoavgiften ska täcka kostnaden för den nytta fastigheten har av att vara ansluten till det kommunala VA-nätet. Avgiften täcker bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Förbrukningsavgift
Rörlig avgift baserad på den mängd vatten fastigheten förbrukar. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm) förbrukat vatten. Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som vattenmängden. I Båstads kommun är det bara verksamheter som har vattenmätare och betalar förbrukningsavgiften.