Tvätta bilen på biltvätten

Tvätta bilen på biltvätten

Många tror att man sparar pengar på att ”fultvätta” bilen hemma på gatan. Men det är istället närmiljön – marken där vi bor och våra barn leker, sjön och stranden där vi badar – som får betala priset. Smutsen från våra bilar innehåller både oljerester och tungmetaller som rinner rakt ut i naturen vid fultvätt. I en fordonstvätt, däremot, separeras vattnet från olja och giftpartiklar som hanteras i separata reningsverk.

Film

Välj antingen att tvätta i en automattvätt eller för hand på en tvättplats vid en fordonstvätt. Stora delar av föroreningarna skiljs bort redan i fordonstvätten, innan vattnet leds vidare till det kommunala reningsverket där det renas ännu en gång. De flesta moderna fordonstvättar har godkänd reningsutrustning.

Har du inte tillgång till en biltvätt är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan. Då filtreras smutsen genom gräset innan vattnet rinner vidare ut i vattendrag, sjöar och hav. I undantagsfall kan man tvätta på en grusplan, om man vet att den inte är dränerad och inte ligger i närheten av dagvattenbrunnar. Biltvätten bör inte heller ske i närheten av vattentäkter, till exempel en grävd brunn, eftersom föroreningarna riskerar att hamna i dricksvattnet.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de gör det själv-tvättar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ, som till exempel Svanen eller Bra Miljöval. Detsamma gäller förstås om du tvättar på en gräsplan. Vid automattvätt ska du inte tillsätta några egna rengöringsprodukter (inte heller fälgrengöring) då det kan orsaka problem för reningsanläggningen. Vill du ha rena fälgar, välj tvättalternativ där detta ingår.

Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare.

Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Privata tvättplatser

NSVA avråder exempelvis fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter från att ha egna tvättplatser för bilar. Det kan vara svårt och kostsamt att säkra upp att tvättplatsen inte ger negativ påverkan på miljön.

Om man ändå vill ha en tvättplats ska miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten bedrivs informeras. Miljöförvaltningen kan då besluta om föreläggande med krav för den specifika anläggningen. Kravställandet utgår ifrån riktlinjerna.

Exempel på krav som kan komma att ställas är installation av oljeavskiljare som ska tömmas årligen och kontrolleras var 5:e år samt återkommande provtagning för att kontrollera att tvättplatsen klarar riktvärdena för utsläpp.

Se mer information på sidan Fordonstvättar under särskilda krav för verksamheter.