Ingen färg i avloppet

Ingen färg i avloppet

När vi säger att ingen målarfärg ska hamna i avloppet så menar vi alla typer av färger, även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig. All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för reningsverk och miljön.

Färg blandas på en palett.

Alla färgrester ska tas omhand som farligt avfall. Därför måste rollers och penslar göras rent på rätt sätt och färgrester, rengöringstrasor med mera tas omhand så att miljön inte tar skada. Oavsett vilken färg man målat med. Det är också viktigt att ta hand om de kemikalier som man gör rent med innan man börjar måla och när man har målat färdigt.

Farliga ämnen

Här är några exempel på ämnen som kan finnas i färg och som är svåra att rena bort i våra avloppsreningsverk:

  • Bindemedel – innehåller olika typer av plaster
  • Pigment – består oftast av metaller
  • Konserveringsmedel – är giftigt för mikroorganismerna som hjälper till att rena vattnet i reningsverken vilket försämrar reningsprocessen
  • Nonylfenol – ett hormonliknande ämne som kan orsaka genetiska förändringar
  • Lösningsmedel
  • Kadmium

Av de ämnen som reningsverken inte kan ta bort följer huvuddelen med det renade avloppsvattnet ut i sjöar och hav och en mindre del samlas i slammet.

Kadmium

Kadmium är förbjudet inom många områden i Sverige. Men det är fortfarande tillåtet i vissa färger. Konstnärsfärger står för en stor andel av det kadmium som följer med spillvattnet till reningsverken. I ett fungerande kretslopp återanvänder man det näringsrika slam som bildas vid reningen som jordförbättringsmedel. För hög halt av kadmium och slammet är obrukbart.

Använd istället vattenbaserad teknik och färger utan kadmiumpigment. Välj gula och röda färger där det står hue, sub eller imit efter kulörnamnet. Dessa färger innehåller inte kadmium. Om du ändå väljer att använda färger med kadmium är det viktigt att du tar hand om färgrester på rätt sätt.

Rengör på rätt sätt

Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dem. Torka ur penslarna så långt det är möjligt. Skölj dem i en burk med vatten, matolja eller i sista hand lösningsmedel. Torka sedan av penslarna igen, innan du rengör dem under rinnande vatten.

Ta hand om avfallet

Alla färgrester, inklusive torkpapper, tvättvätska och eventuellt lösningsmedel, är miljöfarligt avfall och ska lämnas till en återvinningsstation, till exempel NSR eller LSR.