Svalövs kommun

Svalövs kommun

Avgifterna för vatten och avlopp föreslås justeras enligt nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften föreslås justeras med:

Dricksvatten: +9,7%
Spillvatten: +9,4%
Dagvatten: +2,2%

För Typhus A (villa) blir det en ökad kostnad med 77 kr/månad.

För Typhus B (flerfamiljshus) blir det en ökad kostnad med 822 kr/månad. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Föreslagen ändring innebär en höjning med 3,5% jämfört med 2021.

För Typhus A (villa) motsvarar höjningen 6 225 kr

För Typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 23 725 kr.