Bjuvs kommun

Bjuvs kommun

Avgifterna för vatten och avlopp föreslås justeras enligt nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften föreslås justeras med:

Dricksvatten: +13,7%
Spillvatten: -2,4%
Dagvatten: -15,2%

För Typhus A (villa) blir det en ökad kostnad med 14 kr/månad.

För Typhus B (flerfamiljshus) blir det en ökad kostnad med 250 kr/månad. 


Bild brukningstaxa Bjuv 2022

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Föreslagen ändring innebär en höjning med 3,5% jämfört med 2021.

För Typhus A (villa) motsvarar höjningen 5 150 kr.

För Typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 19 150 kr.

Bjuv Anläggningstaxa 2022