Rening av avloppsvatten

Rening av avloppsvatten

NSVA renar avloppsvattnet enligt högt ställda miljökrav. Avloppsvattnet transporteras via avloppsledningar och pumpstationer till respektive avloppsreningsverk.

NSVA driver och sköter 14 avloppsreningsverk samt två minireningsverk. Storlek och reningsteknik skiljer sig åt mellan de olika anläggningarna. Det största verket är Öresundsverket i Helsingborg som renar avloppsvatten från 150 000 personer samt en mängd större och mindre industrier.

Reningsprocessen

I avloppsreningsverken renas avloppsvattnet från organiskt material och fosfor. Vid en del anläggningar renas avloppsvattnet även från kväve. Dessutom reducerar vi mängden parasiter och bakterier.

Reningsverken är byggda för att ta hand om vatten från toaletter, bad, dusch, disk- och tvättmaskiner. Det är därför viktigt att inte spola ner saker som inte hör hemma i avloppet. Kemikalier, mediciner och fasta material som till exempel snus och tops är svårnedbrytbara. De kan försvåra och till och med förstöra reningsprocesserna.

När vattnet är renat återförs det till ett vattendrag, sjö eller en kuststräcka.

Skräp i reningsbassäng på Öresundsverket i Helsingborg.

Biogas

Under reningsprocessen bildas slam. Vid reningsverken i Helsingborg, Landskrona och Åstorp produceras biogas av slammet. När slammet har förtjockats pumpas det in i en rötkammare där bakterier bryter ner det organiska materialet och bildar biogas. Den här processen kallas rötning. Biogas består av ca 2/3 metangas och 1/3 koldioxid och är en energirik gas som används som fordonsbränsle eller till fjärrvärme- och elproduktion.

Fjärrvärme

I Helsingborg låter man det renade avloppsvattnet passera närliggande Västhamnsverket innan det släpps ut i havet. Genom att sänka temperaturen på avloppsvattnet med fem grader utvinns värme. Den här processen bidrar med upp till tio procent av Helsingborgs fjärrvärmebehov. Nedkylningen av vattnet gör att det håller samma temperatur som vattnet i Öresund. Därmed påverkas inte den känsliga marina miljön.

I Landskrona används biogas från reningsprocessen av närliggande Landskrona Energi för produktionen av fjärrvärme.

Växtnäring

Slam från avloppsreningen innehåller näringsämnen som kan tas tillvara i slam av god kvalitet. Slammet från Öresundsverket i Helsingborg är Revaq-certifierat. Det betyder att det får återanvändas som växtnäring på jordbruksmark. Därmed tas många viktiga näringsämnen som behövs för att kunna producera mat tillvara. Fosfor är ett av dem. Återföring av växtnäring i slam behövs för att kunna sluta kretsloppet i ett hållbart samhälle.