Felkopplade ledningar på fastigheten

Ledningarna för dagvatten och spillvatten från fastigheter måste vara åtskilda i områden med separata ledningar i gatan. Du som fastighetsägare ansvarar för att ledningarna på din fastighet är separerade. Det betyder att du måste se till att stuprör, dräneringsbrunn samt eventuella golvbrunnar i källartrappa och garagenedfart är rätt kopplade.

Förr var det vanligt att dräneringen, och i vissa fall också stuprören, kopplades till kommunens spillvattennät. Det berodde på att det fram till 1960-talet var vanligt med kombinerade ledningar för dagvatten och spillvatten. Numera bygger man separata ledningar och äldre områden byggs successivt om. Det betyder att hus i äldre bostadsområden kan ha felkopplade ledningar.

Felkopplade ledningar ställer till med problem eftersom spillvattennätet kan överbelastas vid hastiga skyfall och leda till översvämningar. Spillvatten kan också tränga upp i golvbrunnar i närliggande fastigheters källare. Det kan faktiskt räcka med att en enda villa i ett bostadsområde har felkopplade ledningar för att det ska bli översvämning i flera grannhus.

Göra själv eller anlita?

Att separera dagvattnet från spillvattnet behöver inte vara särskilt svårt eller kostsamt. Det kan i bästa fall räcka med att leda ut regnvattnet till gräsmattan. Tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar. Det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har dock inte rätt att rekommendera någon särskild firma.

Redovisa åtgärder till NSVA

Om du fått föreläggande om att separera dina ledningar måste du, oavsett vilket alternativ du väljer eller var felet ligger, redovisa dina åtgärder till NSVA.

Skicka en ritning/skiss, gärna med text, på ditt förslag till lösning så lämnar vi besked om den är tillräcklig. Vi vill också att du skickar en bild till oss när lösningen är klar, så att vi får bekräftelse på att problemet är åtgärdat.

Förslag på lösningar

Stuprör
Om du har ett felkopplat stuprör kan det räcka med att du gjuter igen det gamla brunnshålet och istället sätter en utkastare på röret som via en ränndal leder ut vattnet på gräsmattan. Tänk på att vattnet inte får släppas ut för nära husgrunden – det kan skada byggnaden. Vattnet får inte heller rinna över till grannfastigheter eller rakt ut på gatan.

En lösning kan vara att vända fallet på hängrännan och flytta stupröret för att det ska bli lättare att leda bort vattnet från byggnaden. En  annan kan vara att montera en hoprullbar stuprörsslang på stupröret. Båda dessa lösningar kräver att marken lutar utåt från huset och att gräsmattan är så bra dränerad att den kan suga upp stora mängder vatten. Om inte gräsmattan klarar större vattenmängder kan det behövas ett litet stenmagasin eller en stenkista under markytan som filtrerar ut vattnet i gräsmattan. Färdiga stenkistor finns att köpa på byggvaruhus.

Utkastare

Stuprörsslang

Regntunna/damm/stenmagasin/stenkista
En regntunna eller en trädgårdsdamm är ett bra sätt att både spara vatten och minska belastningen på gräsmattan. Med en damm för dagvattnet får du ett dekorativt inslag i trädgården som blir både fågelbad och vattenreserv på sommaren. Eventuellt får du även här komplettera med ett litet stenmagasin/stenkista i närheten. För praktiska frågor kring själva utförandet av stenkista ber vi dig att kontakta din entreprenör.

Regntunnor

Källartrappa/garagenedfart
Om felkopplingen finns i en brunn i en källartrappa, kan det räcka med att du gjuter igen brunnen eller monterar ett tak över platsen. Takutsprånget ska vara minst tio centimeter. Tänk även på att lägga kantsten runt trapphålet så att vatten inte kan rinna ner över kanten.

Om felkopplingen finns i anslutning till en garagenedfart krävs det att du installerar en pump som pumpar vattnet till en dagvattenbrunn på tomten.

Källartak

Dränering
I områden med separata ledningar för dagvatten i gatan, ska ledningarna för dagvatten och spillvatten från fastigheten vara åtskilda. Det betyder inte att du genast behöver gräva upp runt huset. Däremot måste ledningarna kopplas rätt. Vi rekommenderar att du installerar en pump för att pumpa dräneringsvattnet till en dräneringsbrunn och sedan vidare till kommunens dagvattenledningsnät via en självfallsledning.

I områden med kombinerade ledningar för dagvatten och spillvatten, krävs det inte att ledningarna på din fastighet separeras. Vi rekommenderar däremot alla fastighetsägare att separera dag- och spillvatten om ledningarna ska läggas om i samband med renovering av huset, dränering eller liknande.

För praktiska frågor kring själva utförandet av dränering ber vi dig att kontakta din entreprenör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window