Ta hand om ditt regnvatten

Skydda dig själv och din egendom vid kraftiga skyfall och minska risken för översvämning i ditt hus. Det finns en hel del åtgärder du kan göra. 

Det behöver vare sig bli kostsamt eller vara särskilt svårt.

Stuprör
Om du har ett felkopplat stuprör kan det räcka med att du gjuter igen det gamla brunnshålet och istället sätter en utkastare på röret som via en ränndal leder ut vattnet på gräsmattan. Tänk på att vattnet inte får släppas ut för nära husgrunden – det kan skada byggnaden. Vattnet får inte heller rinna över till grannfastigheter eller rakt ut på gatan.

En lösning kan vara att vända fallet på hängrännan och flytta stupröret för att det ska bli lättare att leda bort vattnet från byggnaden. En  annan kan vara att montera en hoprullbar stuprörsslang på stupröret. Båda dessa lösningar kräver att marken lutar utåt från huset och att gräsmattan är så bra dränerad att den kan suga upp stora mängder vatten. Om inte gräsmattan klarar större vattenmängder kan det behövas ett litet stenmagasin eller en stenkista under markytan som filtrerar ut vattnet i gräsmattan. Färdiga stenkistor finns att köpa på byggvaruhus.

Utkastare

Stuprörsslang

Regntunna/damm/stenmagasin/stenkista
En regntunna eller en trädgårdsdamm är ett bra sätt att både spara vatten och minska belastningen på gräsmattan. Med en damm för dagvattnet får du ett dekorativt inslag i trädgården som blir både fågelbad och vattenreserv på sommaren. Eventuellt får du även här komplettera med ett litet stenmagasin/stenkista i närheten. För praktiska frågor kring själva utförandet av stenkista ber vi dig att kontakta din entreprenör.

Regntunnor

Källartrappa/garagenedfart
Om felkopplingen finns i en brunn i en källartrappa, kan det räcka med att du gjuter igen brunnen eller monterar ett tak över platsen. Takutsprånget ska vara minst tio centimeter. Tänk även på att lägga kantsten runt trapphålet så att vatten inte kan rinna ner över kanten.

Om felkopplingen finns i anslutning till en garagenedfart krävs det att du installerar en pump som pumpar vattnet till en dagvattenbrunn på tomten.

Källartak

Dränering
I områden med separata ledningar för dagvatten i gatan, ska ledningarna för dagvatten och spillvatten från fastigheten vara åtskilda. Det betyder inte att du genast behöver gräva upp runt huset. Däremot måste ledningarna kopplas rätt. Vi rekommenderar att du installerar en pump för att pumpa dräneringsvattnet till en dräneringsbrunn och sedan vidare till kommunens dagvattenledningsnät via en självfallsledning.

I områden med kombinerade ledningar för dagvatten och spillvatten, krävs det inte att ledningarna på din fastighet separeras. Vi rekommenderar däremot alla fastighetsägare att separera dag- och spillvatten om ledningarna ska läggas om i samband med renovering av huset, dränering eller liknande.

För praktiska frågor kring själva utförandet av dränering ber vi dig att kontakta din entreprenör.