Vattenläcka på din fastighet

Vattenläcka på din fastighet

Uppstår det en läcka på en ledning är det antingen NSVA eller du som fastighetsägare som är ansvarig för att laga läckan. Vem som är ansvarig beror på om läckan har uppstått på din ledning eller på det kommunala ledningsnätet.

Så här gör du när du råkar ut för en vattenläcka

Hur du agerar vid en vattenläcka beror på var den uppstått.

Läckage i byggnad

Fastighetsägaren är ansvarig för samtliga anordningar och ledningar före och efter vattenmätaren. Du kan själv stänga ventiler i byggnaden för att få stopp på läckaget och åtgärda felet. Om dina egna ventiler inte går att stänga kan du ringa NSVA som stänger av inkommande vatten medan lagningsarbetet pågår.

Läckande vattenmätare

NSVA ansvarar för vattenmätaren, men du som fastighetsägare ansvarar för att vårda vattenmätaren och skydda den från frost och annan skadlig påverkan. Beror läckan på att vattenmätaren fryst sönder kontaktar du NSVA. Vi sätter ett plaströr mellan ventilerna där mätaren sitter. På så sätt får du tillgång till vatten även under lagningsarbetet. Du kommer sedan att bli kontaktad av Mätarservice på NSVA. Vi bokar en tid med dig för att sätta upp en ny vattenmätare och fakturerar sedan dig för kostnaden. Läs mer om sönderfryst vattenmätare.

Läckage på fastighetens inkommande ledning

1. Kontakta NSVA
Ring NSVA snarast möjligt. Vi kör ut till dig och stänger av vattnet vid servisventilen. Vi gör också en bedömning om läckan är på din ledning eller om den är på det kommunala ledningsnätet.

2. Åtgärda läckan
Har du en vattenläcka på din inkommande ledning behöver du få den åtgärdad så fort som möjligt. Läckaget kan orsaka ett lågt vattentryck och missfärgat vatten för dina grannar i området.

Är det en tryckavloppsläcka på din ledning leder denna till negativ påverkan på miljön samt arbetsmiljö för den som ska laga ledningen.

Om du åtgärdar läckan själv eller anlitar en rörläggare/markentreprenör är upp till dig. Skulle det under lagningsarbetet visa sig att läckan uppstått på kopplingen till servisventilen, kontakta NSVA. Då kommer vi ut igen och gör en ny bedömning.

3. Boka tid för öppning/inkoppling
Om läckan har lagats på befintlig ledning kontaktar du NSVA och bokar en tid för öppning av servisventil.

Har en omläggning av ledningen gjorts hela vägen fram till servisventilen kommer vi ut och kopplar in den nya ledningen mot befintlig servisventil, alternativt byter ventil och öppnar vattnet.

Tänk på att det bara är NSVA som får manövrera servisventilen. Det finns vitesbelopp för olovligt öppnande av ventil. Oftast kan vi göra detta i samband med att rörläggaren slutför arbetet.

Ditt ansvar börjar vid förbindelsepunkten

När vattenläckor uppstår i dricksvattenledningar eller tryckavloppsrör inom den egna fastigheten ansvarar du som fastighetsägare för att de åtgärdas.

Gränsen för ditt ansvarsområde börjar vid förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är placerad 0,5 m utanför fastighetsgränsen om inget annat anvisats. Ofta finns en servisventil på dricksvattenledningen och en spolbrunn på dag- och spillvattenledningarna (se bild vid den streckade ansvarsgränsen) som sitter omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.