Stopp i avloppet

Stopp i avloppet

Uppstår det ett stopp på en spillvattenledning är det antingen NSVA eller du som fastighetsägare som är ansvarig för att åtgärda det. Vem som är ansvarig beror på om stoppet har uppstått på din ledning eller på det kommunala ledningsnätet.

Så här gör du när du råkar ut för ett avloppsstopp

1. Undersök spillvattenbrunnen
Om det finns en spillvattenbrunn inne- eller cirka 0,5 m utanför din fastighet, öppna den och se om den står full eller är tom på vatten. Står denna full tyder det på att avloppsstoppet är placerat efter brunnen, mot det kommunala ledningsnätet. Står denna tom tyder det på att avloppsstoppet är placerat före brunnen, mot din fastighet.

2. Åtgärda stoppet om det sitter i din ledning
Är stoppet i din ledning är du själv ansvarig att åtgärda det. Du behöver inte informera NSVA om det. 

3. Ring NSVA om du tror att stoppet är på det kommunala ledningsnätet
Bedömer du att avloppsstoppet är på det kommunala ledningsnätet, ring NSVA på 010-490 97 00. Vi kommer då antingen ut själva eller skickar ut en spolbil till dig som undersöker om stoppet är inne på din fastighet eller om det är i det kommunala ledningsnätet. Är stoppet i det kommunala ledningsnätet åtgärdar spolbilen det på plats. NSVA står i detta fall för kostnaden.
Om NSVA har skickat ut en spolbil som utfört spolning och det visar sig att stoppet är på din fastighet, kommer du att debiteras kostnaden för spolbilen. Om spolbilen inte har spolat ledningen, kan du välja att den gör det och att du tar kostnaden för det. Du kan också välja att anlita någon annan, det avgör du själv.

Ditt ansvar börjar vid förbindelsepunkten

När ett stopp uppstår i din spillvattenledning ansvarar du som fastighetsägare för att det åtgärdas.

Gränsen för ditt ansvarsområde börjar vid förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är placerad 0,5 m utanför fastighetsgräns om inget annat anvisats. Ofta finns en servisventil på dricksvattenledningen och spolbrunn på dag- och spillvattenledningarna (se bild vid den streckade ansvarsgränsen) som sitter omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.