Publikationer

Publikationer

Affärsplan, hållbarhetsredovisning, årsredovisning samt verksamhetsberättelse är sammanställningar som beskriver verksamheten på NSVA.

Affärsplan

NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

NSVAs verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet.

NSVAs mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar.

I affärsplanen beskrivs nuläget för VA-systemen, vilka omvärldsfaktorer som kommer påverka verksamheten i framtiden, samt vad som behöver åstadkommas för att drift, underhåll och utveckling av de allmänna VA-systemen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt.

Hållbarhetsredovisning

NSVA omfattas av lagstiftning som innebär att bolaget ska ta fram en hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen för NSVA innehåller de lagstadgade delarna och är relativt kort till sin omfattning.

Årsredovisning

Årsredovisningen visar bolagets räkenskapsår i siffror. Det finns även med väsentliga händelser som påverkat bolagets ekonomi. Detta är den formella rapporteringen från NSVA.

Verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen beskrivs det som hänt under ett år, dels övergripande i företaget, dels per kommun. Här beskrivs allt som åstadkommits på ett relativt detaljerat vis, och här finns även kommentarer till de ekonomiska utfallen.