Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

NSVA är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 sedan mars 2011. NSVA följer den gällande miljölagstiftningen och i verksamhetssystemet fastställs de miljö- och kvalitetsmål som är viktigast för bolaget och som ligger till grund för hur bolaget bedriver verksamheten. Genom engagerade ägare och medarbetare skapas förutsättningar för en hållbar utveckling av vattenrelaterade frågor inom ägarkommunerna.

Miljöpolicy

NSVA är garanten för en hållbar och problemfri utveckling av vattenrelaterade frågor inom våra ägarkommuner. Inom ramen för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt ska vi prioritera klimat- och miljöeffektiva åtgärder och kretsloppstänkande i vår egen verksamhet och för våra kunder.

 • Vi arbetar med ständiga förbättringar inom vårt tjänsteutbud och våra verksamhetsprocesser.
 • Vi följer gällande miljölagstiftning och våra villkor. Dessa utgör våra minimikrav.
 • Vi renar avloppsvatten men bedriver också förebyggande aktiviteter genom att fokusera på processoptimering och uppströmsarbete.
 • Vi föreslår och genomför program för reducering av tillskottsvatten till våra reningsverk.
 • För att medverka till kretsloppstänkande och en långsiktig hållbar utveckling vill vi medverka till en godtagbar återföring av näringsämnen från slam.
 • Vi ställer miljökrav på leverantörer vid upphandling i relevant omfattning.
 • Vi granskar och utvärderar regelbundet verksamheten ur miljösynpunkt.

Kvalitetspolicy

NSVA är garanten för en hållbar och problemfri utveckling av vattenrelaterade frågor inom våra ägarkommuner. Genom tydliga mål och ett lyhört ledarskap bygger vi grunden för ett klimat där medarbetarnas kompetens, ansvar och arbetsglädje driver kvalitetsarbetet för att leva upp till kundernas förväntan. Detta uppnår vi genom att:

 • Arbeta med ständiga förbättringar inom vårt tjänsteutbud och våra verksamhetsprocesser.
 • Arbeta förebyggande.
 • Följa gällande lagar och villkor. Dessa utgör våra minimikrav.
 • Systematiskt åtgärda kända brister och förebygga att nya brister uppstår.
 • Vara certifierade enligt ISO:9001 inom alla verksamhetsområden.

Miljörapporter

För att se till att vi följer våra tillstånd och övrig lagstiftning har NSVA en omfattande egenkontroll, resultatet av den kontrollen redovisas i miljörapporterna.

Vi bevakar även den påverkan vi har på våra recipienter, det vill säga de vattenresurser som är mottagare av det renade vattnet från våra respektive anläggningar. Bevakningen består av provtagning och analyser och samordnas med olika vattenorganisationer.