Bevattningsförbud

När risken för vattenbrist är akut inför NSVA bevattningsförbud. Dricksvattnet får då endast användas till personlig hygien, mat och dryck. När NSVA inför ett bevattningsförbud är läget kritiskt och måste tas på allvar.

Vid bevattningsförbud är det förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

  • Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).
  • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan NSVA komma att stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV- Lagen om Allmänna Vattentjänster. För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43 § LAV att följande kriterier uppfylls:

  1. Fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag.
  2. Försummelsen är väsentlig.
  3. Avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa.
  4. Huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen.
  5. Fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden.

Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängning ska kunna ske. Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning. Skälig tid är 14 dagar.

Lär mer om vattenavstängning, Svenskt Vatten

Om dricksvattnet tar slut

Om ett bevattningsförbud inte hörsammas och dricksvattnet tar slut kommer NSVA att placera ut nödvattentankar så att berörda invånare kan klara sina mest grundläggande behov. De allvarligaste konsekvenserna om dricksvattnet tar slut är att räddningstjänsten står utan möjlighet att släcka bränder med kommunalt vatten, sjukvården får svårt att fungera och industriproduktion stannar av.

Om vattenledningarna har blivit tomma måste vattnet kokas tills vi har fått godkända vattenprover. Det tar minst tre dagar.