Bevattningsförbud

När risken för vattenbrist är akut inför NSVA bevattningsförbud. Dricksvattnet får då endast användas till personlig hygien, mat och dryck. När NSVA inför ett bevattningsförbud är läget kritiskt och måste tas på allvar.

Vid bevattningsförbud är det förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

 • Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).
 • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
 • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
 • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan NSVA komma att stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV- Lagen om Allmänna Vattentjänster. För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43 § LAV att följande kriterier uppfylls:

 1. Fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag.
 2. Försummelsen är väsentlig.
 3. Avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa.
 4. Huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen.
 5. Fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden.

Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängning ska kunna ske. Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning. Skälig tid är 14 dagar.

Lär mer om vattenavstängning, Svenskt Vatten

Om dricksvattnet tar slut

 • Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta dricksvatten i en nödvat­tentank. I normalfall använder en person 140 liter vatten per person och dygn. Med nödvattentank blir det ransonering av dricksvatten med cirka 3-5 liter vatten per person enligt livsmedelsverkets rekommendationer.
 • När vattnet tar slut är nästa steg att köra dricksvatten med tankbilar vilket kommer att bli komplicerat och oerhört dyrt för dig som ingår i VA-kollektivet. Har du en fastighet med anslutet vatten och avlopp i berörd kommun ingår du i VA-kollektivet.
 • Tomma vattenledningar skapar problem för räddnings­tjänsten. Om en brand skulle uppstå finns inget vatten till släckningsarbetet.
 • Efter att det har varit tomt i ledningen och vattnet kommer tillbaka införs kokningsrekommendation av dricksvattnet vilket innebär att allt vatten till mat och dryck måste kokas innan det används. Enligt Livsmedelsverkets regler måste det finnas godkän­da vattenprover innan vattnet får användas som vanligt. Detta tar minst tre dagar.