Finns det risk för vattenbrist?

Tillgången på dricksvatten inom NSVA är överlag god men variationer i nederbörd och långa perioder av torka kan leda till vattenbrist.

När det pratas om vattenbrist kan det handla om två olika saker som är viktiga att hålla isär.

Kapacitetsbrist

Kapacitetsbrist kan bli aktuellt när det är varmt och torrt under längre perioder. Då används stora mängder dricksvatten till bevattning och i början av säsongen fylls det även många pooler. Dricksvattenproduktionen är inte dimensionerad för en så pass hög förbrukning under en längre period. Det förbrukas helt enkelt mer vatten än vad vattenverken klarar av att producera.

Råvattenbrist

Grundvatten
Under långa perioder med ingen eller lite nederbörd finns risken att nivårna i grundvattenmagasinen blir för låga. Dricksvatten kommer inte att kunna produceras förrän grundvattnet har fyllts på genom tillräckligt med nederbörd. Kommuner som tar dricksvatten från grundvattentäkter är särskilt utsatta eftersom grundvatten tar längre tid att fyllas på än ytvatten.

Ytvatten
När det gäller ytvattenmagasinen, i NSVA:s fall sjön Bolmen, är risken för att sjön blir torrlagd låg. Däremot finns risken att en för låg vattennivå medför brunifierat vatten som håller en för låg kvalitet för att nuvarande reningsteknik ska kunna producera dricksvatten av det.

Även extrem nederbörd kan leda till vattenbrist då föroreningar i mark kan frigöras och transporteras till både ytvatten och grundvatten.

Bevattningsförbud

När det finns risk för vattenbrist inför NSVA bevattningsförbud. Dricksvattnet får då endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window