Fem år sedan skyfallen i Bjuv och Åstorp – ett långsiktigt arbete har krävts för minskad risk för repris

15 juni, 2021

Idag är det fem år sedan våldsamma regn orsakade stora problem med översvämningar på flera platser i kommunerna Bjuv och Åstorp. Sedan dess har NSVA arbetat för att minska risken att en liknande situation uppstår igen. Ett långsiktigt arbete som fortfarande pågår.

Datasimulering används för att hitta var åtgärderna behövs mest

Datasimuleringar (även kallat modellering) har gjorts av dagvattensystemet för att veta var åtgärder gör mest nytta när det gäller kraftiga regn. Dessa har varit grunden för åtgärdsplanerna. Områden som haft återkommande problem med översvämningar har prioriterats.

– Åtgärder för att minska översvämningsrisken är ett långsiktigt arbete som tar tid. Under de här fem åren har vi lyckats hålla ett bra tempo i projekten med syfte att öka kapaciteten att avleda stora mängder regnvatten. Men arbetet med att förnya ledningsnäten för att passa framtidens behov är ett löpande arbete som ständigt pågår, säger Mats Norberg gruppchef Projekt på NSVA.

  Pågående och avslutade åtgärder i Bjuv under 2020-2021

  Under 2020-2021 har NSVA genomfört följande åtgärder för att minska översvämningsrisken i Bjuvs tätort:

  • Nya ledningar för vatten, dagvatten (regn, dränerings- och smältvatten) och spillvatten (vatten från toalett, bad, dusch och disk) har anlagts på Baldersgatan, Odengatan och Torsgatan, för att öka kapaciteten när det regnar mycket. 
  • Spillvattenledningen längs med Boserupsbäcken har förnyats, då mycket dagvatten nått spillvattenledningen tidigare. Genom detta har belastningen på ledningen minskats.
  • På Humlegatan pågår byggandet av ett fördröjningsmagasin som ska fördröja vattnet vid kraftiga regn.
  • På Västergatan är NSVA i slutskedet av en upprustning och uppdimensionering av ledningsnätet, som ska hjälpa vattnet att snabbare rinna undan.
  • NSVA fortsätter också arbetet med skyfallskartering i Bjuv, för att se vilka vägar vattnet tar vid skyfall. Det innebär att en modellering görs av hur vattnet rinner på markytan. Just nu byggs en modell för den del av Bjuvs tätort som inte ingick i en tidigare version, här ingår även Ekeby och Billesholm. Simuleringar pågår och förväntas bli klara nu i juni. Skyfallskarteringarna i kombination med modellering av ledningsnätet för dagvatten är ett bra verktyg för riskbedömning och åtgärdsplanering. Nyligen sattes flödesmätare ut på olika platser i dagvattennätet. Dessa ska användas för att se så att modellerna stämmer överens med verkligheten.

  Pågående och avslutade åtgärder i Åstorp under 2020-2021

  I Åstorps kommun var det främst Hyllinge och Nyvång som drabbades av skyfallet, därav fokuserar åtgärdsplanerna främst på dessa områden. Under 2020-2021 har NSVA genomfört följande åtgärder för att minska översvämningsrisken i Åstorp:

  • På Parkgatan har ledningarna bytts ut. Här har NSVA även på olika vis gjort plats för regnvattnet, genom exempelvis ändrat lutning på gatan.
  • I Hyllinge har en våtmark anlagts som ska rena och fördröja regnvattnet.
  • På Carl Cervins väg kommer det under 2021 att byggas större ledningar och en fördröjningsdamm för att vattnet snabbare ska kunna rinna undan.
  • Precis som i Bjuv kommer NSVA fortsätta arbetet med skyfallskartering även i Åstorp. Skyfallskartering i kombination med modellering av ledningsnätet för dagvatten, är ett bra verktyg i NSVAs arbete med riskbedömning och åtgärdsplanering. I Åstorp kommer det här arbetet att starta till hösten.

  Löpande åtgärder som gjorts i båda kommunerna under 2020-2021:

  • Ledningarnas dimensioner och lutningar har kontrollerats.
  • Otäta ledningar har åtgärdats för att minska risken för översvämningar.
  • Felkopplade fastigheter har kontrollerats. Detta följs även upp med krav på omkoppling av stuprör och spygatter (en liten brunn i en utvändig källartrappa).
  • Fördröjningsytor har skapats så att vattnet har någonstans att ta vägen när det regnar mycket.

  Bakgrund – ett 66-årsregn som drabbade Bjuv och Åstorp

  Regnet som föll den 15 juni 2016 var ett så kallat 66-årsregn. Alltså ett regn som statistiskt återkommer var 66:e år. NSVAs utredningar efter skyfallet visar att största delen av dagvattensystemet i Bjuvs tätort och Åstorp var underdimensionerat enligt de branschkrav som ställs idag. Kraven säger att dagvattensystem ska klara av att transportera undan regnvatten från ett så kallat tioårsregn. Det innebär att översvämningarna troligtvis inte hade kunnat undvikas även om Bjuv och Åstorp hade haft ett rätt dimensionerat dagvattensystem. Vid ett regn i denna storlek kan endast en viss del sjunka ned i grönytor i marken. När marken blir mättad på regn och inte kan ta emot mer börjar det rinna på markytan. Detsamma gäller för dagvattensystem. När systemet blir fullt rinner regnvattnet istället på markytan mot lågt liggande områden. Vid extrema regn blir det väldigt stora volymer vatten på dessa områden.

  Mer information om NSVAs arbete mot översvämningar

  Mer om NSVAs arbete för att minska översvämningar: NSVAs arbete mot översvämningar – NSVANSVA

  Mer om NSVAs arbete för att minska risken för översvämningar i Bjuv: Åtgärder för att minska översvämningsrisk – NSVA – Projektwebb

  Mer om NSVAs arbete för att minska risken för översvämningar i Åstorp: Åtgärder för att minska översvämningsrisk – NSVA – Projektwebb


  Tre tips inför sommarens regn

  1. Förbered din fastighet
   Som fastighetsägare har du ett ansvar för att skydda dig själv och din egendom vid kraftiga skyfall samt minska risken för översvämning i ditt hus och på din tomt. Det finns en hel del åtgärder du kan göra, läs våra tips om att förebygga översvämning: Förebygg översvämningar – NSVANSVA
  2. Ta hand om regnvatten i din trädgård
   Genom att ta hand om regnvatten i din trädgård förbereder du trädgården för både regn och torka. Läs mer om hur du kan ta hand om ditt regnvatten: Ta hand om ditt regnvatten – NSVANSVA
  3. Är dina rör rätt kopplade?
   Du som fastighetsägare ansvarar för att ledningarna för dagvatten och spillvatten från din fastighet är åtskilda. Det betyder att du måste se till att stuprör, dräneringsbrunn samt golvbrunnar i källartrappa och garagenedfart är rätt kopplade. Läs mer om fastighetsägarens ansvar: Fastighetsägarens ansvar – NSVANSVA
  Tillbaka till nyheter