Samråd Östra Ramlösa, Helsingborg

Samråd Östra Ramlösa, Helsingborg

29 maj, 2023

Helsingborgs stad genom Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) planerar att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet på fastigheten HELSINGBORG VÄLLUV 4:2 i Östra Ramlösa, Helsingborg, för att bygga en anläggning för rening av gråvatten från den nya stadsdel som staden planerar att bygga.

Enligt miljöbalken ska den som avser att bedriva tillståndspliktig verksamhet samråda med bland annat särskilt berörda parter, tillsynsmyndigheten och andra myndigheter innan en ansökan om tillstånd skickas in till mark- och miljödomstolen.

Samrådet syftar till att de som kan påverkas av verksamheten ska få möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Inför samrådet ska den som avser att bedriva verksamheten sammanställa uppgifter om de planerade åtgärderna och om åtgärdernas förmodade miljöeffekter i ett samrådsunderlag. Efter samrådet sammanställer NSVA inkomna synpunkter, bemöter och beaktar dem i den fortsatta tillståndsprocessen.

Mer information hittar du i samrådsunderlaget.

Den som har synpunkter eller som vill lämna information gör det till NSVA.
E-post: registrator@nsva.se
Vanlig post: NSVA, Rönnowsgatan 12, 252 25 Helsingborg
Märk brev/e-post med: ”Samråd Östra Ramlösa”
Synpunkter ska ha skickats in till NSVA senast 2023-06-23

NSVA:s kontaktperson vid eventuella frågor är:
Amanda Widén
E-post: amanda.widen@nsva.se
Telefon: 010 490 97 00

Frågor kan även ställas till:
Jonas Johansson
E-post: Jonas.Johansson2@norconsult.se
Telefon: 079 006 0919

Tillbaka till nyheter