Resultat från provtagning av dagvatten från Ättekulla industriområde

Resultat från provtagning av dagvatten från Ättekulla industriområde

9 november, 2021

Med anledning av fiskdöden som inträffat i Råån vid flera tillfällen, har NSVA anlitat Ekologigruppen för att övervaka dagvattnet från Ättekulla industriområde och utreda orsaken till fiskdöden. Både Ekologigruppen och NSVA har tagit ut prover i området. Resultatet från sommarens provtagning presenteras i en ny rapport från Ekologigruppen.

För att problem med syretäring och i vissa fall fiskdöd i Råån ska uppkomma nedströms dagvattenutsläppet från Ättekulla krävs normalt att:

  • Syretärande ämnen släpps ut i dagvattensystemet – detta sker inte enbart i samband med regn.
  • Regn faller över dagvattenområdet och drar med sig syretärande ämnen och skapar så pass stora flöden att det ger en betydande andel av vattenmassan i Råån.
  • Flödena i ån måste vara låga, men ej extremt låga, så att utspädningen av dagvatten blir relativt liten. Hög havsvattennivå kan troligen förvärra situationen då viss dämning uppstår – denna kan säkert variera i utbredning men saltinträngning kan ske uppströms Landskronavägen. Vattentemperaturen behöver också vara relativt höga, men inte extremt höga. Fiskdöd inträffade i augusti i vattentemperaturer kring 15 grader Celsius.

Det som gör Råån vid Raus särskilt känslig är att vattenföringen vid lågvatten kan vara så låg att dagvattenutflödet från Ättekulla utgör den dominerande vattenmassan. Särskild känslighet för dagvattenpåverkan finns genom att vattnet redan uppströms kan ha svagt syretillstånd och att vattenomsättningen begränsas av förekommande dämmande klackar i ån och tidvis av högt och dämmande havsvatten.

Fortsatta utredningar pågår för att försöka hitta källor till dagvatten med höga halter av organiskt material, höga bakteriehalter och höga metallhalter. Att lokalisera och åtgärda källorna till syretärande organiskt material är nödvändigt för att i fortsättningen undvika syrebrist och fiskdöd i Råån.

Rapport: Analyser av dagvatten från Ättekulla industriområde sommaren 2021

Tillbaka till nyheter