NSVA informerar om kustnära bräddningar i Helsingborg

17 juni, 2016

Till följd av diskussioner om badvattenkvalitet och VA-verksamhetens eventuella påverkan kommer NSVA att redovisa bräddning likväl som vattenläckor och andra driftstörningar. Till en början redovisas bräddningar från Öresundsverket och kustnära pumpstationer i Helsingborg.

Informationen läggs upp som driftinformation på NSVAs hemsida www.nsva.se/driftinfo.

– Vi vill vara öppna med när vi bräddar och har valt att gå ut med information som en tillfällig driftstörning. Nu kan alla som vill veta mer om var, när och i vissa fall hur mycket vi bräddat enkelt få informationen de söker. Bräddning är en normal systemfunktion i samband med kraftiga regn. Historiskt har vi endast informerat länsstyrelsen som är vår tillsynsmyndighet när vi har bräddat, säger Pär Gustafsson, avdelningschef Avloppsrening, NSVA.

Vad är bräddning?

En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av, normalt i samband med kraftigt regn och snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm. Bräddning är alltså en systemfunktion för att inte vattnet ska riskera att gå baklänges vilket i sin tur kan medföra att ledningarna blir överfulla och att källare och gator blir översvämmade. Här kan du se en film om hur VA-system fungerar när det regnar.

Bräddning kan också ske vid kapacitetsbrist i ledningsnätet.

– Det kan vara något som stoppar upp vattenflödet i röret, till exempel matfett som spolats ut i avloppet och som orsakar stopp när det stelnar eller skräp som någon har slängt ned i toalettstolen. Tänk därför alltid på att aldrig spola ned annat än kiss, bajs och toalettpapper i toan, säger Pär Gustafsson.

Bräddning på Öreundsverket

Bräddningar kan ske både på avloppspumpstationer och reningsverk. Reningsverket i Helsingborg, Öresundsverket, tar emot och renar i genomsnitt 55 000 kubikmeter spillvatten per dygn. Vid ett kraftigt regn kan det komma uppemot 20 000 kubikmeter vatten på en timme. För att inte hela reningsverket ska slås ut vid sådana tillfällen leds delar av vattnet förbi anläggningen och ut i Öresund via en 120 meter lång ledning. Totalt bräddades drygt 101 000 kubikmeter vatten under 2015 i Helsingborg. Det utgör 0,4 procent av den totala mängden spillvatten. Av detta bräddades cirka 45 550 kubikmeter från Öresundsverket. Motsvarande siffror för 2014 var 170 000 kubikmeter vatten, 0,7 procent av den totala mängden.

– Eftersom bräddning normalt sker vid kraftiga regn är detta vatten mycket utspätt och består till största delen av regnvatten, säger Pär Gustafsson.

Investerar cirka 20 miljoner kronor per år för att separera ledningssystem

Den officiella badsäsongen sträcker sig från 21 juni till 20 augusti. Under 2015 bräddade Öresundsverket inget under denna period. 2014 bräddades det sammanlagt fyra gånger under samma period. Bräddningsvolymen var sammanlagt 19 384 kubikmeter. Den 31 augusti (utanför badsäsong) bräddade Öresundsverket 28 609 kubikmeter.

– Att bygga reningsverk som klarar att hantera extrema regn är varken ekonomiskt försvarbart eller tekniskt möjligt. Däremot gör vi vad vi kan för att förbättra och reinvestera i ledningsnätet. För att minska belastningen på ledningsnät och reningsverk lägger vi separata ledningar för dagvatten (regnvatten) och spillvatten idag. Fram till 1960-talet, innan man hade avloppsreningsverk, var det vanligt att regnvatten och avloppsvatten avleddes i samma ledning, kombinerade ledningar. Vi bygger succesivt om dessa. I Helsingborg investerar vi cirka 20 miljoner kronor per år för att separera kombinerade ledningssystem, säger Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & Projekt, NSVA.

Åtgärder för full kontroll

Enligt DHI:s rapport ”Badvatten i Helsingborgs stad” läcker bräddvatten ut vid en bräddpunkt i Hittarps strand. Här har NSVA funnit och åtgärdat ett konstruktionsfel. Ledningen till pumpstationen har tidigare bestått av två ihopsatta ledningar med olika dimensioner. Det har även gått en sidoledning runt själva pumpstationen, vilket inneburit att det kan ha skett bräddningar innan pumpstationen utan att dessa har registrerats. Givaren som registrerar bräddning sitter placerad vid utgående vattenflöde från pumpstationen.

– Så fort vi upptäckte felet satte vi in en akutåtgärd och placerade en givare vid sidoledningens början. Därefter började vi bygga om pumpstationen. Vi gräver nu upp och byter ut den gamla ihopbyggda ledningen samtidigt som vi pluggar sidoledningen. Ledningen ut i sundet är intakt och bräddvattnet avleds som det ska. Efter åtgärderna har vi full kontroll på när det bräddas i Hittarp, säger Pär Gustafsson, avdelningschef Avloppsrening, NSVA.

I samband med mätning av vattenflödet vid Hittarps pumpstation har NSVA upptäckt att vattennivån har varit ovanligt hög där trots att det inte har regnat så mycket. Orsakerna till detta undersöks nu ytterligare.

– Eftersom det varit torrväder innan vi mätte borde eventuell mängd dagvatten i spillvattenledningen vara mycket liten. Det är mer troligt att det handlar om inläckage, avslutar Pär Gustafsson.

Vill du läsa mer om badvatten och badvattenprover vid Helsingborgs stränder? Läs mer på helsingborg.se/badplatser

Pär Gustafsson kan svara på frågor från och med måndag 20 juni.

Tillbaka till nyheter