Järnfilter installeras på Toarps vattenverk

Järnfilter installeras på Toarps vattenverk

11 juni, 2024

I slutet av maj och i början av juni 2024 installerar NSVA järnfilter på vattenverket i Toarp som förväntas minska järnhalten rejält i dricksvattnet. Men kan det ta tid innan det slår igenom eftersom marken under vattenverket som används som en del i reningsprocessen är mättad med järn.
Vattenverken, som byggdes på 1970-talet, är för små i förhållande till dagens och framtida behov. Flera olika lösningar är under utredning. Bland annat att bygga ett nytt vattenverk och nya vattentäkter eller att kommunen ansluter sig till Sydvatten. För att kunna välja den bästa vägen framöver har en tvärpolitisk styrgrupp bildats med politiker från alla partier samt personal från NSVA och gruppen träffades för första gången i februari. Oavsett vilken lösning som kommunen väljer tar den lång tid att genomföra och skulle det bli beslut om till exempel ett nytt vattenverk beräknas det ta minst 6 år innan det står klart. Tills dess kommer störningar i vattenkvaliteten att förekomma mer eller mindre i olika perioder.
Under tiden arbetar NSVA med kvalitetshöjande åtgärder, som järnfilter, samt att skapa marginaler i systemet som behövs vid torka. Till exempel har två nya reservoarvolymer byggts på Perstorps vattenverk. En är redan är i drift och den andra är enligt rutin under provtagning och tas i drift så fort alla prover visar att vattnet håller dricksvattenkvalitet.
Spjustserödsvägen drabbades under många år av läckande ledningar som nu är åtgärdat och tillsammans med en framgångsrik läcksökning har tillgången till dricksvatten blivit stabilare. Nu finns det marginaler jämfört med för fyra år sedan då det inte fanns några alls.
Emellanåt blir det större problem med missfärgningar i vissa områden. I dessa fall gör NSVA akuta insatser i form av spolningar. Större underhållsspolningar görs minst en gång per år och centralorten spolas igenom systematiskt. Dessutom är automatiska spolposter utplacerade på strategiska ställen som spolar enligt givna intervall.
Fortsätt med att rapportera in problem med missfärgat vatten, det hjälper NSVA att avgöra vilka åtgärder som har bäst effekt.

Tillbaka till nyheter