Finns det PFAS i dricksvattnet inom NSVA?

Finns det PFAS i dricksvattnet inom NSVA?

28 mars, 2024

Personalen på NSVA som arbetar med dricksvatten fick svar i slutet av februari på de senast tagna vattenproverna för PFAS och det ser riktigt bra ut i alla våra ägarkommuner. Tabellen visar svaren på provtagning av PFAS21 och PFAS4 genomförd i februari 2024.
ND betyder att halten är under detektionsgränsen.

Kommun PFAS21 (ng/l) PFAS4 (ng/l)
Bjuv 2,9 0,89
Ekeby 2,9 0,8
Båstad norr ND ND
Båstad syd 5,7 1,4
Helsingborg 5,7 1,4
Landskrona 3,3 0,81
Perstorp 1,4-3,3 1,4-2,9
Svalöv 3 0,81
Röstånga ND ND
Stenestad 0,57 0,57
Åstorp ND ND
Örkelljunga 0,3 0,3
Eket 1,4 1

Livsmedelsverket införde en rekommendation år 2014 att elva olika PFAS-ämnen (PFAS-11) skulle undersökas i dricksvatten. Åtgärdsgränsen sattes till 90 nanogram per liter, det vill säga att om halten är lägre än detta behövs inga åtgärder vidtas. VA-huvudmännen, det vill säga ägarkommunerna till NSVA, ansvarar för att rena det kommunala dricksvattnet från PFAS enligt myndighetskrav. Så ansvaret för att utföra uppgiften ligger på NSVA. Från och med år 2026 införs gränsvärden för PFAS-4 och PFAS-21 i EU-lagstiftningen. För PFAS-4 kommer gränsvärdet vara 4 nanogram per liter och för PFAS-21 90 nanogram per liter. NSVA mäter redan nu för PFAS-4.

Evighetskemikalier

PFAS omnämns ibland som evighetskemikalier eftersom de aldrig bryts ner i naturen. Reningen är kostsam och resurskrävande. Det ligger i samhällets intresse att PFAS helt fasas ut från marknaden vilket kräver att flera branscher upphör med användandet av kemikalierna. I dag betalar VA-kollektivet, det vill säga de fastigheter som är anslutna till kommunala vatten- och avloppsnätet, för saneringskostnaden. Men ansvaret borde ligga på förorenaren.

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som innehåller organiskt fluor. De används i ett stort antal produkter och tar extremt lång tid innan de bryts ner. Det gör att ämnena återfinns nästan överallt i miljön, både i vårt dricksvatten och vår mat. Kemikalierna används i stor utsträckning på grund av sin förmåga att stå emot vatten, fett och smuts. I dag känner vi till cirka 10 000 olika PFAS. De används bland annat vid tillverkning av vardagsprodukter som skor, stekpannor, förpackningar, skönhetsprodukter, tyger och elektronikprylar.

Varför finns PFAS i vårt dricksvatten?

Olika företag och myndigheter har använt och använder PFAS i sina produkter och processer vilket leder till att kemikalierna släpps ut i miljön. Då PFAS inte är naturligt nedbrytbart krävs aktiv rening för att sanera. När de väl nått miljön sprids kemikalierna via vatten, luft och mark. På detta sätt hamnar PFAS även i vårt dricksvatten.

Hur ser det ut i våra ägarkommuner?

Några brunnar i Förslöv i Båstads kommun visade år 2014 förhöjda halter av PFAS. En brunn med höga halter togs ur drift omedelbart och NSVA minskade användningen av ytterligare en brunn där halterna var förhöjda, men under åtgärdsgränsen. PFAS-förekomsten var en del av beslutsunderlaget för att ansluta sydsidan av kommunen till Sydvatten.

Kommer vi behöva betala mer för vattnet när de nya gränsvärdena införs?

Ja, branschföreningen Svenskt Vatten räknar med att det kostar sex miljarder i investeringskostnader och en miljard per år i driftkostnader för de svenska vattenverken. Inom NSVA finns inga prognoser kring investeringskostnader för PFAS-rening eftersom vi idag ligger så långt under kommande strängare gränsvärden, eller att de ens är detekterbara.

Men så länge PFAS används och når ut i miljön måste vi aktivt rena vårt dricksvatten.

Läs mer om PFAS

Tillbaka till nyheter