Vattenbrunn i Båstads kommun stängs på grund av perfluorerade ämnen

26 juni, 2014

Förhöjda halter av perfluorerade ämnen har hittats i dricksvattnet från en kommunal dricksvattenbrunn i Förslöv. I samråd med Båstads kommun stängde därför NSVA brunnen under torsdagskvällen.

Brunnen försörjer kunder i Förslöv, Stora Hult, Ranarpsstrand, Segelstorpsstrand och Ängelsbäcksstrand med dricksvatten. Vattnet till berörda kunder kommer ledas om från andra vattentäkter.

– Denna typ av ämnen har framförallt använts vid brandövningar på flygplatser och då inga av våra egna vattentäkter finns i eller i närheten av brandövningsområden, har analyser av dessa ämnen inte tidigare gjorts inom NSVA. Men sedan problemet uppmärksammades på andra håll i landet tidigare i år har vi efter Livsmedelsverkets rekommendationer börjat analysera dessa ämnen, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Drickvatten på NSVA.

Det finns idag inga gränsvärden för perfluorerade ämnen i livsmedel och dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram rekommendationer till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter om vilka åtgärder som bör vidtas för att sänka halterna i dricksvatten på kort och lång sikt. De uppmätta halterna i den aktuella vattentäkten ligger över Livsmedelsverkets riktlinjer för åtgärd, men under deras uppgivna hälsogräns.

– Livsmedelsverkets rekommendationer är att snarast vidta åtgärder för att sänka halten under åtgärdsgränsen. Men då vi inte kan utesluta att kunder får outspätt vatten i kranen har vi i samråd med Båstads kommun beslutat att omedelbart stänga brunnen. Som en extra försiktighetsåtgärd stänger vi samtidigt en angränsande brunn även om man där inte hittat några spår, säger Jonas Håkansson.

Ytterligare två kommunala dricksvattenbrunnar i Torekov har uppvisat spår av perfluorerade ämnen. Dessa halter är dock så låga att de enligt Livsmedelsverket inte föranleder till någon aktiv åtgärd.

– Som alltid då flödet ändras i ledningarna kan vattnet bli grumligt eller missfärgat. Vår rekommendation är att då spola kallvatten i kranen tills det blir klart igen, säger Jonas Håkansson.

NSVA kommer som omedelbar åtgärd ta uppföljningsprover på de aktuella vattentäkterna och påbörja en utredning i samarbete med Båstads kommun.

– Alla åtgärder görs i samråd med Båstads kommun, avslutar Jonas Håkansson.

Motsvarande analyser i övriga kommuner inom NSVA har inte påvisat några halter av perfluorerade ämnen.

Tillbaka till nyheter