Vad händer i Helsingborg vid ett extremt skyfall?

10 november, 2016

Hur påverkar ett så kallat 100-årsregn staden och hur förbereder vi oss för det? Med de frågorna i åtanke har Helsingborgs stad tagit fram en digital modell som visar var riskerna för översvämning från hav och skyfall är störst.

Inom staden finns ett förvaltningsövergripande samarbete med mål att klimatsäkra staden. Som utgångspunkt i arbetet finns planeringunderlaget PM Klimatanpassning, som bland annat beskriver hur Helsingborg kan anpassas för att hantera effekterna av klimatförändringar.

Den nu gjorda klimatutredningen ger en mer detaljerad information om riskbilden för översvämning vid kraftigt regn eller stormar och ska vara ett underlag i det fortsatta klimatanpassningsarbetet. Utredningen omfattar Helsingborgs centralort.

– Vi behöver känna till var riskerna är störst för översvämningar från hav, skyfall och vattendrag så att vi kan prioritera och genomföra åtgärder för en robustare stad. I det arbetet är den nu framtagna digitala modellen ett viktigt verktyg, säger Malin Rizell, avdelningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Utifrån klimatutredningens resultat kan staden nu identifiera vilka områden som ska åtgärdas i första hand. Fokus kommer att ligga på människors hälsa och säkerhet, på utryckningsvägar liksom på samhällsviktiga anläggningar. För den som läser utredningen är det dock viktigt att tänka på att modellen ger en översiktlig bild för centralorten. För att dra slutsatser om översvämningsrisken för enskilda fastigheter behöver detaljstudier genomföras. Läsaren bör också ha i åtanke att den digitala modellen är gjord utifrån tänkta scenarier. Det är inte säkert att denna situation inträffar, men den kan å andra sidan inträffa redan idag även om sannolikheten är låg.

– Vi har redan idag med oss klimatfrågan i vårt dagliga arbete. Vid varje nytt exploateringsprojekt där det ska byggas nytt tittar vi tillsammans med NSVA extra noga på dagvattenhanteringen, det vill säga hur regnvattnet ska tas om hand på allra bästa sätt, säger Malin Rizell.

NSVAs fokus kommer i första hand att ligga på att säkra pumpstationer och reningsverket. Sedan flera år tillbaka bygger NSVA successivt om stadens kombinerade ledningar, det vill säga ledningar där både spill- och dagvatten blandas, mot separata ledningar med bara dagvatten. Detta arbete kommer fortsatt att vara prioriterat. Det är ett sätt att minska belastningen på både ledningsnät och reningsverk, vilket i sin tur innebär att risken för översvämningar i samband med kraftiga regn minskar.

Både enskilda fastighetsägare och kommunen har ansvar för att förhindra att översvämningar sker. NSVA ansvarar för att dagvattenledningarna, där regnvattnet samlas, är dimensionerade för att klara att forsla undan regnvattnet upp till och med ett så kallat 10-årsregn i tätbebyggda områden. Detta gäller ledningar byggda fram till och med 2016. För tätbebyggda områden byggda 2017 eller senare gäller nya branschnormer för dimensionering, 20-årsregn för tätbebyggda områden och 30-årsregn för centrum- och affärsområden.

Fastighetsägaren har ansvar för att skydda sig mot översvämning eller naturolyckor på sin egen fastighet.

– En översvämning kommer ofta som en chock och påverkar ens liv oerhört. Med utredningen som grund kan nu fastighetsägare som berörs av översvämningsrisk göra nödvändiga förberedelser. Det kan handla om alltifrån att avleda eller fördröja vatten vid kraftiga skyfall så att det inte skadar fastigheten eller att installera ett skydd mot oönskade flöden i fastigheten i anslutning till VA-nätet, säger Mats Norberg på NSVA.

Läs mer på: www.helsingborg.se/klimatanpassning och www.nsva.se/oversvamning

NSVAs broschyr ”Information för fastighetsägare om källaröversvämningar”

För mer information kontakta:

Mats Norberg, gruppchef på avdelningen Ledningsnät och projekt, NSVA
Tel: 010-490 97 75, e-post: mats.norberg@nsva.se

Malin Rizell, avdelningschef översiktsplanering på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 75 69, e-post: malin.rizell@helsingborg.se

Magnus Ydmark, enhetschef på stadsledningsförvaltningen
Tel: 042-10 50 78, e-post: magnus.ydmark@helsingborg.se

Tillbaka till nyheter