VA-separering i Billeberga

VA-separering i Billeberga

21 november, 2019

Många av de boende i Billeberga i Svalövs kommun har sedan en tid drabbats av översvämningar i källare och andra utrymmen. För att förhindra detta, pågår just nu ett omfattande separeringsarbete längs huvudgatan.

Dagvattenledningar dimensioneras upp och nya spillvattenledningar läggs in och samtidigt byts även dricksvattenledningarna ut. Anläggningsarbetet fortsätter ytterligare några månader, men arbetet med att trycka ledningar under järnvägen är avklarat och innan jul kommer korsningen Södervägen och Årupsvägen/Trädgårdsvägen att öppnas för genomfart igen. Svalövsvägen, sträckan mellan Årupsvägen och Värmövägen, förblir stängd fram till byggtidens slut i april månad 2020.

Läs mer om projektet

Tillbaka till nyheter