VA-separering i Billeberga

21 november, 2019

Många av de boende i Billeberga i Svalövs kommun har sedan en tid drabbats av översvämningar i källare och andra utrymmen. För att förhindra detta, pågår just nu ett omfattande separeringsarbete längs huvudgatan.

Dagvattenledningar dimensioneras upp och nya spillvattenledningar läggs in och samtidigt byts även dricksvattenledningarna ut. Anläggningsarbetet fortsätter ytterligare några månader, men arbetet med att trycka ledningar under järnvägen är avklarat och innan jul kommer korsningen Södervägen och Årupsvägen/Trädgårdsvägen att öppnas för genomfart igen. Svalövsvägen, sträckan mellan Årupsvägen och Värmövägen, förblir stängd fram till byggtidens slut i april månad 2020.

Läs mer om projektet

Tillbaka till nyheter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window