VA-arbete vid korsningen Brunnbäcksgatan/Rusthållsgatan (Helsingborg) påverkar farligt gods väg och trafik

23 september, 2021

Under tio veckor, med start nästa vecka, kommer NSVA i samarbete med entreprenören AKEA samt Öresundskraft genomföra arbeten i gatan som påverkar trafiken på huvudleden vid korsningen Brunnbäcksgatan/Rusthållsgatan. Framkomligheten på den farligt gods väg som går där kommer vara begränsad, men det kommer alltid finnas minst ett körfält öppet.

Varför görs det här VA-arbetet?

Arbetet som sker vid korsningen Brunnbäcksgatan/ Rusthållsgatan är en del av ett större arbete, där NSVA i samarbete med entreprenören AKEA samt Öresundskraft och Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg kommer att förnya dricksvatten-, spillvatten-, dagvatten- och fjärrvärmeledningar. I samband med detta läggs även ny ytbeläggning på berörda bil-, gång- och cykelvägar.

Syftet med arbetet är renovering av ledningarna, då de idag är uttjänta och riskerar att gå sönder. Området har en längre tid varit drabbat av läckor som riskerar att skada intilliggande fastigheter. Hela arbetet beräknas klart i juni 2022, men arbetet som berör farligt gods vägen kommer pågå mellan vecka 39 till 49.

Hur påverkas trafiken?

Under tiden som VA- och ledningsarbetet pågår kommer bil-, gång- och cykelvägar påverkas i olika grad under olika etapper av arbetet. En trafikanordningsplan (TA-plan) finns framtagen för de olika etapperna, för att hantera trafikomledningar och avstängningar. Här kan du läsa mer om hur du berörs av de olika etapperna.

Det är specifikt korsningen Brunnbäcksgatan/Rusthållsgatan, som är en farligt gods väg för transporter till och från Kemiraområdet, som kommer påverkas från nästa vecka (vecka 39) till vecka 49, men det kommer alltid finnas minst ett körfält öppet under arbetets gång.

– För att hålla störningen på farligt gods vägen till ett minimum har NSVA och Öresundskraft valt en annan metod för att förnya ledningarna här. Den går snabbare att anlägga jämfört med den metod som brukar användas, vilket drastiskt minskar tiden då framkomligheten är begränsad i korsningen, säger Olof Martell, projektledare på NSVA. 

Karta över det berörda området.

Utöver påverkan på farligt gods vägen, så kan du som bor eller rör dig på berörda gator uppleva bullrande anläggningsverksamhet, kortvariga driftstörningar i VA-nätet och i fjärrvärmenätet. Fastighetsägare i det berörda området ska ha fått ett informationsbrev från NSVA om detta. Driftstörningar kommer att aviseras i förväg till fastighetsägaren. 

Kontakt för frågor

Olof Martell, projektledare NSVA

olof.martell@nsva.se

070 962 59 73

Daniel Schrevelius, arbetsledare AKEA

073 045 81 30

daniel.schrevelius@akeab.se

Mer information

Läs mer om VA-arbetet.

    Tillbaka till nyheter