Tre år efter skyfallen är arbetet i full gång med långsiktiga åtgärder i kommunerna Bjuv och Åstorp

14 juni, 2019

Den 15 juni 2016 föll ett 66-årsregn över Bjuvs kommun och Åstorps kommun. Många fastighetsägare drabbades av översvämningar på grund av regnet. Sedan dess har NSVA och kommunerna arbetat med åtgärdsplaner för att minska risken för nya översvämningar vid skyfall. Nu, tre år senare, har flera projekt som är direkt kopplade till översvämningarna genomförts och ett antal projekt ska förverkligas.

Åtgärdsplanerna bygger på datorsimuleringar av dagvattensystemet för att veta var åtgärder gör mest nytta när det gäller kraftiga regn. Gator som haft återkommande problem med översvämningar har prioriterats.
– Simuleringarna visar att verklighet och modelleringar stämmer väl överens och var insatser gör mest nytta, säger Sofie Svedström, gruppchef Utredning på NSVA.

I båda kommunerna genomfördes under 2016-2017 akut underhållsspolning, rotskärningar, tätning av ledningar, täta lock, inmätning av VA-systemet samt registrering och handläggning av ersättningskrav från drabbade fastighetsägare.

– I Åstorps kommun har åtgärderna fokuserats i Hyllinge. I Ågatan lades dagvattenledningarna om och kan nu föra bort dagvatten i en större omfattning. Ett antal gator har fått sina spillvattenledningar tätade för att minska översvämningsrisken, bland annat Duvgatan. För stamledningen till reningsverket pågår också tätning för att minska överbelastning på såväl reningsverk som ledningsnät. Åtgärder planeras också i Nyvång som ska starta 2021 och vi arbetar med att klargöra detaljer, säger Mats Norberg, gruppchef Projekt på NSVA.

I Bjuvs kommun har en grönyta vid förskolan Skaparglädjen på Bergsgatan i Bjuv iordningställts under 2018 som översvämningsyta vid kraftigt regn. Gräsytan är nedsänkt och kopplad till ledningsnätet. När ytan inte är en damm för kraftigt regn kan den användas som fotbollsplan och annan lek.

Framöver är ett flertal projekt planerade i Bjuvs tätort.
– När vi gör åtgärderna på asagudsgatorna som Baldersgatan, Odengatan, Torsgatan under 2020 avlastas även områdena runtomkring. Detta kommer att märkas hela vägen ner till reningsverket eftersom det blir mindre mängd regnvatten i ledningarna och därför mindre risk för översvämningar, säger Sofie Svedström.

Med planerad start vintern 2020 byts ledningar till större dimensioner i Västergatan för att kunna omhänderta ännu mer dagvatten. Och i anslutning till Västergatan byggs just nu ett fördröjningsmagasin.

Ännu ett fördröjningsmagasin ska byggas, detta placeras på Humlegatan.
– Stora skador vid översvämningarna 2016 gör att vi kan konstatera att ett fördröjningsmagasin gör mest nytta i detta område, säger Mats Norberg.

Andra orter i Bjuvs kommun har också drabbats av översvämningar, till exempel Ekeby, och där genomförs projekt löpande.
– I Allégatan har ledningar och brunnar tätats för att minska risken att regnvatten tränger in i avloppsledningen. I Petergatan har gamla ledningar bytts ut och en ny dagvattenledning anlagts. I Södergatan ska samma sak ske med start i höst, berättar Mats Norberg.

Tillbaka till nyheter