Summering av gårdagens stora läcka i Helsingborg

19 augusti, 2015

En stor vattenläcka uppstod igår i korsningen Lägervägen-Filbornavägen. Läckan uppstod på en av flera huvudvattenledningar in till vattentornet på Fredriksdal. Trots att NSVA snabbt var på plats och lyckades stänga av området kring läckan hann mer än 4 000 kubikmeter vatten rinna ut och orsaka omfattande översvämningar i området.

– I och med att vi isolerade läckan relativt snabbt så var det aldrig någon fara för vattenbrist i Helsingborg, vattentornet fylldes på igen så fort läckan isolerats, säger Andreas Waldén, avdelningschef Rörnät på NSVA.

NSVAs rörnätsavdelning arbetade hela dagen och natten med att laga vattenledningen. Hålet i ledningen var två meter stort och innebar att en stor del av rondellen behövde grävas upp. Först vid 7-tiden på morgonen var arbetet klart. Därefter tog asfaltering av vägen vid. Vid 10.30-tiden på onsdagen kunde trafiken åter passera rondellen som vanligt. 

Längre
fram kommer vägen behöva stängas av igen för permanent återställning av
rondellen. Asfalten som nu lagts är bara provisorisk. Detta är normalt
förfarande vid vattenläckor för att undvika sättningsskador.

– Ledningen som sprack var en gjutjärnsledning från 1961. Den trasiga delen av ledningen har nu ersatts av segjärn, som är en modernare typ av gjutjärn. Allt tyder på att det handlade om en utmattningsskada orsakad av normalt slitage. Oförutsedda händelser som denna händer tyvärr då och då, berättar Andreas Waldén.

– Vi har en reinvesteringsplan där vi löpande identifierar vilka ledningar som ska bytas när. Reinvesteringsplan bygger på två delar. En långsiktig plan som visar vilken nivå man bör ligga på för att ha ett hållbart ledningsnät om några årtionden och en plan som redovisar vilka ledningar som vi kommer att se över inom de närmaste tre åren. Ledningen som nu sprang läck har inte tidigare haft några driftstörningar. Vi kommer nu att undersöka den närmare och se om vi ska tidigarelägga bytet av den, säger Åsa Peetz, chef avdelning Ledningsnät & Projekt på NSVA.

När reinvesteringsplanen görs tittar NSVA både på sannolikhet för driftstörningar samt konsekvens vid driftstörning. Sannolikheten är oftast stor att en ledning som haft många driftstörningar drabbas av fler inom snar framtid. Konsekvensen av en driftstörning mäts genom att man tittar på antalet drabbade personer, stora materiella skador, viktiga kunder såsom vårdinrättningar och så vidare.

– Detta innebär att en stor huvudledning med någon enstaka driftstörning kan vara viktigare att se över än en liten ledning med återkommande driftstörningar, fortsätter Åsa Peetz.

En annan viktig aspekt är samordning med andra aktörer. För att minska störningen för omgivningen försöker NSVA att lägga om VA-ledningar i samband med att annat arbete ska göras som exempelvis asfaltering av gator eller omläggning av fjärrvärmeledningar.

Bara i Helsingborg finns det 90 mil dricksvattenledningar, av dessa är ungefär en procent äldre än 100 år och cirka 30 procent från 1950- och 1960-talen. Totalt inom hela NSVA finns det närmare 500 mil dricksvatten-, dagvatten- och spillvattenledningar av varierande ålder och material.

– Normalt beräknar man att en vattenledning håller cirka 100 år, men en gammal ledning behöver inte alltid vara i sämre skick än en nyare ledning. Många gjutjärnsledningar från början av 1900-talet är fortfarande i bra skick, på grund av mer hållbart gods och noggrannare läggningsmetoder, än många ledningar från 1950- och 60-talen när utbyggnadstakten var stor i Sverige, avslutar Åsa Peetz.

Tillbaka till nyheter