Spillvattenledning under Råån åtgärdas

27 april, 2022

En ledning som leder spillvatten under Råån öster om äldreboendet Åbrädden har undersökts inför en renovering. Dessvärre visade undersökningen att delar av ledningen är i så dåligt skick att renovering inte är möjlig. Risk finns att spillvatten kan ha läckt ut i Råån. Åtgärder kommer att vidtas omedelbart.

Eftersom ledningen läcker in vatten, finns det en risk att den under vissa förhållanden också kan ha läckt ut spillvatten till Råån. Ledningen är belägen långt nedströms, det finns därför ingen koppling till tidigare års fiskdöd uppströms.

– Rååns välmående är högt prioriterad för oss och vi lägger ner stora resurser på att säkerställa att NSVAs anläggningar inte påverkar ån negativt. Vi agerar så snabbt vi kan för att lösa situationen, säger Lotta Wallin, gruppchef Miljö och resurs på NSVA.

Ledningen kommer först att åtgärdas med en tillfällig lösning för att lösa den akuta situationen. Spillvattnet kommer att ledas i en provisorisk ledning över Råån och kopplas in till ledningen på andra sidan. Detta arbete påbörjas idag den 27 april och beräknas vara klart inom en vecka.

För att långsiktigt åtgärda spillvattenledningen arbetar NSVA intensivt med att planera för en ny ledning. Vad den långsiktiga lösningen kommer att innebära är svårt att säga i nuläget. Men målsättningen är att ha den på plats om ett år.

– Det är ett omfattande arbete eftersom det är stort ingrepp i en känslig miljö. Området kring Råån är också ett naturreservat och det kräver stor försiktighet och noggrann planering, säger Mats Norberg, gruppchef Ledningsnät och projekt på NSVA.

Tillbaka till nyheter