Skötseln av dagvattendammar förbättras för att säkra vattenkvaliteten i vattendrag

11 september, 2019

I somras hittades döda fiskar i Råån. Orsaken var troligen höga halter av ammonium som bildats i samband med att en dagvattendamm rensades. För att förhindra att liknande händelser sker igen, ska NSVA uppdatera skötseln av dagvattendammarna.

Vid provtagning i dagvattendammarna påträffades inga miljögifter men höga halter av ammonium som är giftigt för vattenlevande organismer.

Höga ammoniumhalter bildas bland annat när organiskt material som till exempel löv och andra växtdelar bryts ned och syrebrist råder. Vid långvarig varm väderlek stiger temperaturen även i vattnet. En högre vattentemperatur påskyndar nedbrytningen och sänker mängden syre i vattnet. Nedbrytningen av organiskt material förbrukar syre och kan leda till syrebrist. Vid syrebrist kan höga halter av ammonium byggas upp. En rensning rör upp organiskt material i vattenmassan och förvärrar en redan ansträngd situation.

– Vår teori är att det var höga halter av ammonium som ledde till fiskdöden i Råån. Vid tillfället var vädret varmt och en av dammarna höll på att rensas vilket bidrog till att ammonium spreds till Råån. Samtidigt var det var lite vatten i Råån, vilket gjorde att vattnet från dammarna utgjorde en stor del av vattnet i ån, säger Sven-Inge Granlund, rörnätschef, NSVA.

För att undvika att liknande händelser sker igen, både i dessa och andra dammar, ska skötselplanerna för dagvattendammarna ses över och förbättras. Arbetet kommer att utföras av NSVA i samarbete med miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa dammar har olika funktioner beroende på vad dagvattnet innehåller och skötselplanerna måste anpassas efter det.

Det finns flera åtgärder som kan vara aktuella, till exempel hur ofta och när rensning ska ske, hur provtagning ska göras samt att se över karpbeståndet. Karp äter både vegetation och andra arter, vilket leder till att andra arter utrotas och att den reningseffekt som växterna har minskar.

– Vi kommer i samråd med miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen att se över skötselplanerna av dagvattendammarna och besluta om vilka åtgärder som behöver tas för att förhindra att dagvattnet påverkar natur och djurliv. Vi är alla måna om våra vattendrag och angelägna om att det här aldrig upprepas igen, säger Sven-Inge Granlund.

Vid samma tillfälle som fiskdöden skedde påträffades även två döda får som betat vid Råån. Det finns ingen tydlig koppling till ammoniumutsläppet. Det finns därför ingen teori om varför fåren dog.

Tillbaka till nyheter