Risk för översvämning i samband med stormen Egon

10 januari, 2015

Till följd av det tilltagande ovädret och kraftigt stigande havsnivå är avloppsledningar och reningsverk på flera håll inom NSVA kraftigt ansträngda. Detta kan medföra risk för översvämningar, både i dagvattensystem och källare. 

Stormen Egon når snart sin kulmen. Marken är mättad av allt regn och under senaste dygnet har NSVA fått in rapporter om ett antal källaröversvämningar.

– Reningsverk och pumpstationer påverkas av den allt högra havsnivån och risken för processproblem och brädd av orenat spillvatten ökar i takt med nederbörden. Vår beredskapspersonalen är nu på tå för att klara eventuella problem när stormen Egon kulminerar runt midnatt, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA.

Om du bor i kustnära eller lågt belägna fastigheter kan det vara bra att titta till din källare och om möjligt täcka golvbrunnar för att hindra eventuellt inträngande vatten.

Råd vid risk för källaröversvämning

– Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.

– Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.

– Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

Om du drabbas av översvämning

– Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

– Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.

– Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

– Kontakta omgående ditt försäkringsbolag och kräv besiktning av skadan.

– Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

– Anmäl översvämningen till NSVA – i första hand via formuläret på www.nsva.se. Du kan också ringa oss dygnet runt på tel 010-490 97 00.

Vid akut felanmälan kontakta NSVAs jour på tel 010-490 97 00. 

Löpande uppdateringar och driftinformation publiceras på www.nsva.se.

Tillbaka till nyheter