Risk för källaröversvämningar i Domsten – boende uppmanas täcka golvbrunnar i källaren

6 december, 2013

Havsnivån är mycket hög i Öresund och har översvämmat en pumpstation för spillvatten i Domsten. NSVA uppmanar boende i Domsten att kontrollera sin källare och täcka golvbrunnar och toaletter i källarplan för att hindra inträngande vatten, samt att använda vatten sparsamt. Översvämning i källare kan komma att ske.

Vid storm, höjt vattenstånd eller stora nederbördsmängder kan avloppsledningssystem bli hårt ansträngda. Detta kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare.

Råd vid risk för källaröversvämning

– Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.

– Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.

– Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

Om du drabbas av översvämning

– Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

– Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.

– Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

– Kontakta omgående ditt försäkringsbolag och kräv besiktning av skadan.

– Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning

Tillbaka till nyheter