REVAQ-certifiering en milstolpe för NSVAs miljöarbete

22 februari, 2011

I förra veckan blev det klart att Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps (NSVAs) största reningsverk, Öresundsverket i Helsingborg, blivit godkänt för REVAQ-certifiering av avloppsslam. Det innebär att slammet i större utsträckning kan återanvändas som växtnäring.

Syftet med REVAQ är bland annat att säkra att växtnäring från avloppsfraktioner produceras och används på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten uppfyller fastställda krav. Systemet är också en drivkraft för ytterligare förbättring av kvaliteten på det till reningsverken inkommande avloppsvattnet och därmed växtnäringen från slammet.

En allt bättre kvalitet på avloppsvattnet in till reningsverken har stor betydelse för den framtida miljöbelastningen på våra sjöar, vattendrag och kustområden.

– REVAQ-certifieringen är en milstolpe för NSVAs miljöarbete. Genom att minska de oönskade ämnena i slammet kan vi, samtidigt som kemiska ämnen minskar till vattendragen, också bidra till att uppnå Riksdagens miljömål om återföring av fosfor från avlopp till jordbruksmark. Uppströmsarbete pågår i stor omfattning runt om i Sverige och är en nyckel för att klara långsiktigt uthålliga vattentjänster i Sverige, säger Jan Kluge, VD för NSVA.

Öresundsverket i Helsingborg är ett av Sveriges största reningsverk som enbart använder biologisk fosforavskiljning, det vill säga inga kemikalier tillsätts för att rena vattnet från fosfor.

NSVA driver ytterligare ett tiotal reningsverk i nordvästra Skåne och kommer under året att ta ställning till om även dessa ska REVAQ-certifieras.

Om REVAQ
REVAQ är ett certifieringssystem för återföring av växtnäring med avloppsslam. Systemet ägs och administreras av Svenskt Vatten, branschorganisation för Sveriges VA-verk, och har tagits fram i nära samråd med aktörer inom jordbruks- och livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln, konsument-organisationer, miljörörelsen och myndigheter. Läs mer om REVAQ på www.svensktvatten.se

Tillbaka till nyheter