Rester av bekämpningsmedel i råvatten i Örkelljunga kommun

15 september, 2021

NSVA har hittat rester av bekämpningsmedel i råvattenbrunnar i Örkelljunga kommun. Fynden har gjorts efter den senaste tidens utökade provtagning i området. Dricksvattnet kan fortsatt användas till mat och dryck.

– Vi letade efter fler typer av bekämpningsmedelsrester än vad som är vanligt att analysera eftersom vi vill planera för framtida reningsbehov. Inför denna undersökning bestämde vi oss för att ta fram ett mer omfattande vattenprovspaket liknande ett som används i Danmark, eftersom de skånska förutsättningarna kring grundvatten liknar de danska, säger Jonas Håkansson, avdelningschef dricksvatten NSVA.

Några av provresultaten visar halter över gällande gränsvärdet för N,N-Dimethylsulfamide, DMS. Ämnet bildas när det numera förbjudna bekämpningsmedlet Tolylfluanid bryts ner. Det är VA-huvudmannens skyldighet att informera konsumenterna när gränsvärden överskrids vid dricksvattenproduktion. Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering som visar att uppmätta halter inte utgör någon akut eller kronisk risk för konsumenterna. Av den anledningen bedömer NSVA och Söderåsens miljöförbund, det vill säga miljöförvaltningen i Örkelljunga kommun, att vattnet kan användas som vanligt. Detta gäller vattnet som kommer från Örkelljunga vattenverk. Vattnet från Ekets vattenverk är opåverkat.

Var kommer föroreningen ifrån?
– Sannolikt är det ett resultat av många års användning av bekämpningsmedel inom odling. Att man upptäckt DMS först nu beror på att man inte tidigare analyserat detta ämne. Vi och NSVA jobbar aktivt för att komma till rätta med problemet, säger Malin Pommer, chef för avdelning livsmedel och åldersbegränsade varor på Söderåsens miljöförbund.

Vad händer nu?
NSVA kommer att utreda och följa upp resultaten i samråd med Söderåsens miljöförbund i Örkelljunga kommun. Ett åtgärdsprogram för att få ner halterna till under gällande gränsvärden ska tas fram.

Fakta: Gränsvärden
Gränsvärdet för rester av bekämpningsmedel i dricksvatten är från den 25 december 2003 gemensamt inom EU och är 0,1 mikrogram per liter (0,0001 mg/l) för en enskild substans och totalt maximalt 0,5 mikrogram per liter (0,0005 mg/l) om flera substanser förekommer i samma prov. Se fördjupad information om gränsvärden hos Livsmedelsverket.

*1-3 år, **under 1 år

DMS ingår i Tolylfluanid som används som ingrediens i produkter vid bekämpning av till exempel svamppåväxt eller i träskyddsmedel. Ämnet är för bjudet i Sverige sedan februari 2007.

Kontakt
Malin Pommer
Chef för avdelning livsmedel och åldersbegränsade varor
Söderåsens miljöförbund
Telefon: 0435-78 24 76
Mejl: malin.pommer@smfo.se

Kristofer Johansson
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen Örkelljunga kommun
Telefon: 0435-55 036
Mejl: kristofer.johansson@orkelljunga.se

Jonas Håkansson
Chef avdelning dricksvatten
NSVA
Telefon: 010-490 97 56
Mejl: jonas.hakansson@nsva.se

Tillbaka till nyheter