Rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Båstads kommun

Rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Båstads kommun

23 juni, 2021

NSVA har hittat rester av bekämpningsmedel i dricksvattenbrunnar i Båstad tätort med omnejd. Fynden har gjorts efter den senaste tidens utökade provtagning i området.

– Vi letade efter fler typer av bekämpningsmedelsrester än vad som är vanligt att analysera eftersom vi vill planera för framtida reningsbehov. Inför denna undersökning bestämde vi oss för att ta fram ett mer omfattande vattenprovspaket liknande ett som används i Danmark, eftersom de skånska förutsättningarna kring grundvatten liknar de danska, säger Jonas Håkansson, avdelningschef dricksvatten NSVA.

Några av provresultaten visar halter över gällande gränsvärden för Kloridazon och Tolylfluanid. När det inträffar är VA-huvudmannen skyldig att informera konsumenterna. Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering som visar att uppmätta halter inte utgör någon akut eller kronisk risk för konsumenterna. Av den anledningen bedömer NSVA och miljöavdelningen i Båstads kommun att vattnet kan användas som vanligt.

Var kommer föroreningarna ifrån?
– Sannolikt är det ett resultat av många års användning av bekämpningsmedel. Att Kloridazon och Tolylfluanid upptäckts först nu beror på att man tidigare inte har analyserat dessa ämnen. Båstad är en odlingsrik kommun och historiska föroreningar som har tagit sig ner till grundvattnet är ett känt problem som både vi och NSVA jobbar aktivt för att komma till rätta med, säger Michaela Sundström, miljöchef på Båstads kommun.

Vad händer nu?
NSVA kommer att utreda och följa upp resultaten i samråd med miljöavdelningen på Båstads kommun. Ett åtgärdsprogram för att få ner halterna till under gällande gränsvärden ska tas fram.

Fakta: Gränsvärden
Gränsvärdet för rester av bekämpningsmedel i dricksvatten är från den 25 december 2003 gemensamt inom EU och är 0,1 mikrogram per liter (0,0001 mg/l) för en enskild substans och totalt maximalt 0,5 mikrogram per liter (0,0005 mg/l) om flera substanser förekommer i samma prov. Se fördjupad information om gränsvärden hos Livsmedelsverket.

Fakta

Substans Hälsomässigt acceptabel högsta halt (mikrogram per liter och dag)
Vuxna Barn (1-3 år) Spädbarn (under 1 år) Upptäckta halter Båstad
Kloridazon 600 200 133 0,25
Tolylfluanid 600 200 133 0,11

 

Kloridazon används som ingrediens i produkter vid bekämpning mot ogräs i odlingar av sockerbetor. Ämnet är förbjudet i Sverige sedan november 2016.

Tolylfluanid används som ingrediens i produkter vid bekämpning av till exempel svamppåväxt eller i träskyddsmedel. Ämnet är för bjudet i Sverige sedan februari 2007.

Källa:
Livsmedelsverket

Kontakt Båstads kommun

Michaela Sundström
Miljöchef Båstads kommun
Tel: 0431-77461

Kontakt NSVA

Jonas Håkansson
Avdelningschef Dricksvatten NSVA
Tel: 010- 490 97 56

Uppdateringar publiceras på nsva.se/driftinfo

Tillbaka till nyheter