Rester av bekämpningsmedel i dricksvatten på Bjäre

27 juli, 2017

Det finns rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Båstads kommun. Högst halter har hittats i vattentäkter i Torekov. Samtliga provresultat ligger långt under Livsmedelsverkets hälsomässigt högst acceptabla halter, vilket innebär att vattnet kan användas till mat och dryck precis som vanligt. I väntan på att de södra delarna av kommunen ansluts till Sydvatten och får sitt dricksvatten via sjön Bolmen i Småland vidtar nu NSVA även kortsiktiga åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i de befintliga vattentäkterna.

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Ett av hoten mot dricksvattnets kvalitet är bekämpningsmedel. Många års användning av bekämpningsmedel visar sig tyvärr som spår i vårt grundvatten idag.

Länsstyrelsen publicerade nyligen rapporten ”Bekämpningsmedel i skånska grundvatten” med analyser av grundvatten från 27 olika vattentäkter i Skåne. Alla prover i rapporten togs sommaren 2016. I 22 av 27 grundvattentäkter hittades en eller flera bekämpningsmedelsubstanser. Av dessa ligger fyra i Båstads kommun, samtliga i Torekovs-området.

Att det har funnits rester av bekämpningsmedel i grundvattnet på Bjärehalvön är känt av NSVA samt Båstads tjänstemän och politiker. Frågan har varit uppe till diskussion flera gånger, bland annat när Båstads kommuns framtida vattenförsörjning har debatterats.

– Vattentäkterna i Torekov har varken kapacitet eller kvalitet för långsiktig vattenförsöjning. Vår och Båstads kommuns långsiktiga plan har varit att de södra delarna av kommunen ska anslutas till Sydvatten och få vatten via sjön Bolmen i Småland istället. Kortsiktigt har vi periodvis stängt de borror och vattenverk som har visat sämst provsvar, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

Halter av bekämpningsmedel har stigit

NSVA följer Livsmedelsverkets föreskrifter och tar 12-15 bekämpningsmedelsprover på dricksvattnet per år. De senaste åren har halterna av främst bekämpningsmedlet BAM stigit. BAM är det vanligaste bekämpningsmedlet som påträffas i mark och grundvatten och är en nedbrytningsprodukt av det tidigare vanliga ogräsmedlet Diklobenil som ingår i
totalbekämpningsmedlet Totex strö, förbjudet sedan 1989. Högsta halterna av BAM har påträffats i vattentäkter i Torekov.

– I samband med länsstyrelsens rapport och den uppåtgående trenden som vi själva har sett har vi tagit extra prover efter bekämpningsmedel i det aktuella området i Torekov och längs med kustremsan ned till Stora Hult. Våra prover bekräftar tyvärr länsstyrelsens rapport, säger Jonas Håkansson.

Den högsta halten av BAM som NSVA uppmätte vid senaste provtagningen den 19 juli är 0,67 mikrogram per liter. Det provet togs i en vattentäkt i Torekov. Den andra täkten med höga resultat visade en halt på 0,48 mikrogram per liter, även den i Torekov. Båda dessa vattenverk förser Båstads kommuns västra delar med vatten, främst Torekov och sedan söderut längs kusten.

Den högsta halten på ledningsnätet från samma datum är 0,41 mikrogram per liter. Det provet togs i närheten av hamnen i Torekov. Ett annat prov i ledningsnätet visade en förekomst av 0,37 mikrogram per liter, detta prov togs norr om Torekov.

Enligt Livsmedelsverket är gränsvärdet för otjänligt dricksvatten 0,1 mikrogram per liter för alla enskilda bekämpningsmedel. Gränsvärdet bygger dock inte på hälsorisk, utan baseras på synen att bekämpningsmedel inte är acceptabelt i dricksvatten. Det togs fram av EU på 1990-talet och motsvarade vad laboratorierna då förmådde analysera. Med ny analysteknik hittar man allt oftare bekämpningsmedel i dricksvatten.

Om halten av ett enskilt bekämpningsmedel är högre än 0,1 mikrogram per liter, men lägre än den hälsomässigt acceptabla högsta halten, kan dricksvattnet användas till mat och dryck utan inskränkningar i avvaktan på åtgärder för att sänka halten. För BAM (2,6-diklorbensamid) är den hälsomässigt acceptabla högsta halten 67 mikrogram per liter.

Långt under Livsmedelsverkets hälsomässigt acceptabla högsta halter

– Jag har full förståelse för att våra kunder på Bjäre kan känna oro när de hör att det finns bekämpningsmedlet i vattnet, men halterna som vi har funnit ligger långt under Livsmedelsmedelsverkets hälsomässigt högst acceptabla nivåer. Vi skulle aldrig råda våra kunder att dricka ett vatten som vi tror kan vara skadligt, säger Jonas Håkansson.

Den högsta halten av BAM som NSVA har uppmätt när vi har utfört provtagning i våra vattentäkter i området sedan flera år tillbaka är 0,76 mikrogram per liter. Det är 88 gånger lägre än Livsmedelsverkets hälsomässiga högsta acceptabla halt för BAM. Den högsta halten av BAM som NSVA har uppmätt på ledningsnätet i kommunen är 0,41 mikrogram per liter. Det är 163 gånger lägre än Livsmedelsverkets hälsomässiga högsta acceptabla halt för BAM.

Vad gör NSVA?

Den långsiktiga planen för att säkerställa kvaliteten och kvantiteten på dricksvattnet för Båstads södra kommundelar är en anslutning till Sydvatten. Detta planeras till 2020.

– Våra kortsiktiga lösningar är att installera ett kolfilter på de vattenverk som har visat högst halter av bekämpningsmedel. Kolfiltret tar bort eventuella bekämpningsmedel. Vår förhoppning är att vi ska kunna installera dessa så fort som möjligt under hösten. Det vattenverk som har högst halter av bekämpningsmedel är nu reglerat så att det går ut minst vatten från det. Vattnet späs sedan ut från vattenverk med väldigt låg påverkan av bekämpningsmedel, säger Jonas Håkansson.

NSVA tar nu ytterligare vattenprov i samma område.

Miljöavdelningen på Båstads kommun, som är NSVAs tillsynsmyndighet, är nöjda med de åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas.

– Både vi och NSVA jobbar för att vi ska uppnå Livsmedelsverkets gränsvärde på 0,1 mikrogram per liter när det gäller bekämpningsmedel i dricksvatten, säger Tina Eriksson, miljöchef.

NSVA har nyligen uppdaterat skyddsområden för vattentäkter i Båstads kommun. Detta är ett led i att säkra dricksvattenkvaliteten på Bjärehalvön i framtiden.

Informationsträffar i Båstads kommun

NSVA och Båstads kommun kommer att hålla tre träffar dit alla som har frågor kring förekomsten av bekämpningsmedel i dricksvattnet är välkomna. Träffarna hålls på följande platser och tider:

Torekovs församlingshem, Torekov:

Fredagen den 28/7 klockan 10-15.

Tisdagen den 1/8 klockan 17-20.

Båstads kommunhus, Båstad:

Tisdagen den 1/8 klockan 9-12.

Bekämpningsmedel som hittades under senaste provtagningen, 19/7

Samtliga provresultat ligger långt under Livsmedelsverkets hälsomässigt acceptabla halter.

  • Atrazin: Kommer från Totex strö, ett preparat som man använde som ogräsbekämpning som grusytor (till exempel banvallar).
  • Atrazindesetyl: Nedbrytningsprodukt från bekämpningsmedel
  • BAM: BAM är det vanligaste bekämpningsmedlet som påträffas i mark och grundvatten och är en nedbrytningsprodukt av det tidigare vanliga ogräsmedlet Diklobenil som ingår i
    totalbekämpningsmedlet Totex strö, förbjudet sedan 1989.
  • Bentazon: Bekämpningsmedel mot ogräsbekämpning på lantbruk

Se bifogad bild för en karta med resultat från den senaste provtagningen.

Information om provtagningsresultaten och frågor och svar finns på www.nsva.se

Kontaktpersoner

Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten, NSVA, tel: 010- 490 97 56.

Tina Eriksson, miljöchef, Båstads kommun, tel: 0431- 774 61.

Tillbaka till nyheter