Problem med oönskade ämnen i spillvattnet i Ekeby

14 maj, 2014

Den senaste tiden har
reningsverket i Ekeby i Bjuvs kommun, relativt frekvent tagit emot någon form
av utsläpp som inte ska vara i avloppet. Utsläppet innehåller föroreningar som medför
att reningsverket får problem med skumbildning och den biologiska
reningsprocessen.

I den biologiska reningsprocessen renas spillvattnet med
hjälp av bakterier, så kallade mikroorganismer. Om giftiga ämnen släpps ut i det
kommunala spillvattennätet kan det leda till att mikroorganismerna dör och reningsprocessen
slås ut.

För att få reda på vad det är som kommer med spillvattnet
till reningsverket i Ekeby samt varifrån det kommer genomför NSVA nu extra
kontroller.

De kommunala reningsverken är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Processerna i reningsverken behandlar biologiskt lättnedbrytbara ämnen och avskiljer bakterier, fosfor, kväve och partiklar. Det renade vattnet släpps sedan ut i recipienten som kan vara en sjö, ett vattendrag eller en kuststräcka. Restprodukten slam från reningsprocessen kan, om det inte är förorenat, användas som jordförbättring.

Industrier med avloppsvatten som skiljer sig från hushållsspillvatten bör ha egen vattenrening innan vattnet släpps till de kommunala reningsverken.

– Det är inte alla verksamheter som känner till detta eller är medvetna om att de släpper
ut ett vatten med farligt innehåll, säger Hanadi Makie, miljöingenjör på NSVA. Vi kommer därför att skicka ut ett brev till alla näringsidkare i Ekeby med en uppmaning om att kontrollera att de följer de råd och
riktlinjer som finns kring vad som får släppas ut i det kommunala avloppet.

Ämnen som fett, spillolja, lösningsmedel, färgrester, processbad
med mera ska behandlas i sluten reningsprocess eller omhändertas som farligt avfall. Om
det släpps ut i det kommunala spillvattennätet kan det orsaka problem i ledningsnätet, påverka reningsprocessen eller skada vår natur.

Ekeby reningsverk är ett av elva reningsverk inom Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).

Tillbaka till nyheter