Öresundsverket i Helsingborg byggs över och möjliggör stadsutveckling i Oceanhamnen

7 december, 2016


Den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+området ska växa fram i närheten av Helsingborgs reningsverk Öresundsverket. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, kommer NSVA att bygga över delar av Öresundsverket med grönytor. På det sättet integreras samhällsviktig verksamhet med modern stadsförnyelse.

Planeringen för hur Öresundsverket ska byggas över har pågått en tid. Överbyggnaden ska både vara rimlig kostnadsmässigt och passa in utseendemässigt i den nya stadsdelen Oceanhamnen, en av fyra stadsdelar i stadsutvecklingsprojektet H+.

– Hela projektet kommer att landa på cirka 220 miljoner kronor, det är vår kalkyl. Kostnaden kommer att fördelas mellan VA-taxan och skattemedel, säger Jonas Malmgren, NSVAs projektledare för överbyggnaden av Öresundsverket.

Ombyggnaden planeras vara färdig 2018

Nu pågår upphandling av entreprenad för ombyggnaden av reningsverket, som om allt går som det ska planeras vara färdig 2018. Större delen av bassängerna ska byggas över, de delar som är längst bort och luktar minst lämnas öppna. Lukten från de överbyggda delarna ska ledas upp i Öresundskrafts skorsten på Västhamnsverket, varifrån den sedan snabbt sprids på hög höjd.

Delar av överbyggnaden ut mot havet kommer att bli grönytor som på sikt kommer att göras tillgängliga för allmänheten. Det kommer även att byggas en visningsrunda för studiebesök på anläggningen.

Ny teknik med tre olika avloppsledningar

Då den nya stadsdelen Oceanhamnen ligger så nära reningsverket har NSVA, NSR och Helsingborgs stad beslutat att testa ny modern teknik för att ta hand om spillvatten och matavfall i området. Istället för traditionella avlopps- och insamlingssystem kommer Oceanhamnen att byggas med tre separata avloppsledningar – en för svartvatten (toalett), en för gråvatten (bad, dusch, tvätt) och en för matavfall (via köksavfallskvarn). Det kommer även att installeras vakuumtoaletter, dels för att få en effektivare hantering av svartvattnet och ökad produktion av biogas, dels för att minska vattenanvändningen vid toalettspolning.

Utvecklingsanläggning och testbädd

– Avloppsvattnet från Oceanhamnen kommer att behandlas i en ny utvecklingsanläggning som byggs bredvid de befintliga rötkamrarna på Öresundsverket. Genom att ta hand om svartvatten och matavfall separat väntas biogasproduktionen fördubblas jämfört med traditionellt system. Gråvattnet är ett ”renare” vatten varför reningen av detta blir mindre resurskrävande och därmed mer energieffektiv, berätter Marinette Hagman, forsknings- och utvecklingsansvarig på NSVA.

I anslutning till utvecklingsanläggningen byggs en testbädd, kallad RECO LAB. Här ska det bedrivas utveckling och forskning för att se vilket sätt som är det optimala för att ta tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och matavfallet. Denna verksamhet har fått stöd av Vinnova.

Länk till film som visar hur Öresundsverket planeras se ut efter övertäckningen.

Tillbaka till nyheter