Öresundskraft, NSVA och NSR samverkar med Helsingborgs Stad för hållbara lösningar inom H+

8 juli, 2011

Helsingborgs tre stora aktörer inom energi, vatten och avlopp samt avfall, samverkar med staden för att ta fram långsiktigt hållbara och integrerade systemlösningar inom dessa områden för stadsförnyelseprojektet H+.

Detta är första gången Helsingborgs Stad, Öresundskraft, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) och Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) samverkar på detta sätt. Genom att arbeta tillsammans hoppas de tre bolagen och staden kunna ta fram rekommendationer för H+ området, som på lång sikt även kan bidra till Helsingborgs övergripande mål ibland annat energiplan, miljöprogram och avfallsplan om energineutralitet år 2035.

– Såväl i vårt hushållsavfall som i avloppsvattnet finns mycket energi lagrad som vi med dagens system inte utnyttjar optimalt. För att uppnå hållbara lösningar för framtiden, gäller det att tänka mer kretslopp och optimering av våra resurser än vad vi gör idag. Då det finns många samordningsvinster att göra mellan aktörer inom energi, VA och avfall, tror vi att samverkan främjar utvecklingen mot ett mer hållbart system jämfört med enskilt arbete i respektive organisation, berättar Marinette Hagman, specialist inom Utveckling & Benchmarking på NSVA.

– Syftet med projektet är att hitta förslag till inriktningar för en hållbar, resurseffektiv integrerad systemlösning, som kombinerar förväntningarna från framtidens H+-brukare med kraven om minskad klimat- och miljöpåverkan, avfallsminimering och minskad energi- och resursförbrukning. En av målsättningarna är att göra H+ till ett kretsloppssamhälle som genererar energiöverskott, säger Sofie Karlsborn, projektledare H+.

Mer information:
Sofie Karlsborn, projektkoordinator H+ Helsingborgs Stad, tel 042-10 33 62, mobil 0732-31 58 93  
Andreas Kertes, affärsutvecklare Öresundskraft, tel 042-490 32 67, mobil 070-246-92 52
Marinette Hagman, specialist Utveckling & Benchmarking, NSVA, tel 010-490 98 17

Om H+
H+ är ett stadsförnyelseprojekt i centrala södra Helsingborg där man under de kommande 20-25 åren planerar att omvandla en miljon kvadratmeter industriområde till en blandad stad med en rik variation av funktioner. Vatten kommer att vara ett centralt tema i H+, då man bland annat tänker sig ett blågrönt stråk som går genom hela området, för ökad grönska och trivsel, och tillvaratagande av ekosystemtjänster. hplus.helsingborg.se

Om Öresundskraft
Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi kaxigt höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska. Och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 340 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall. Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster.
www.oresundskraft.se

Om NSR
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett regionalt återvinningsföretag. Vi arbetar med återvinning och behandling av avfall samt försäljning av varor och tjänster. NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt ca 225 000 invånare. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun.
www.nsr.se

Tillbaka till nyheter