Ökad biogasproduktion från slam med ozonbehandling

24 januari, 2013

Tillsammans med Lunds universitet har NSVA och Primozone Production AB startat ett gemensamt biogasprojekt med stöd från Region Skåne. Under det kommande året ska de tre aktörerna utvärdera möjligheterna till ökad biogasproduktion av aktivt slam genom förbehandling med ozon.

Av Skånes totala biogasproduktion kommer i dagsläget nästan 30 procent från avloppsslam. Mängderna avloppsslam beräknas dessutom öka med en framtida befolkningsökning. De större avloppsreningsverken har rötkammare och utnyttjar redan en del av det organiska innehållet i slammet för biogasproduktion.

– Genom att bryta ner biologiskt svårnedbrytbart material i slammet till lättnedbrytbart material före rötprocessen finns det potential att öka biogasproduktionen. Denna process kallas förbehandling av slammet. Det finns olika metoder att göra detta på, men en metod skulle kunna vara tillsats av små
mängder ozon, berättar Marinette Hagman, ansvarig för forskning och utveckling på NSVA.

– Ozonering av slam kan dessutom medföra att biogasprocessen blir snabbare,
vilket gör att uppehållstiden kan minskas och rötkapaciteten öka. Detta skulle
betyda att de befintliga rötkamrarna i regionen kan användas för större volymer
substrat. Idag vet man dock inte hur stor effekt ozonering av slam har och
därför behövs mer forskning och utvecklingsarbete, fortsätter Marinette
Hagman.

Syftet med detta projekt är att undersöka hur mycket biogasproduktionen skulle kunna ökas genom förbehandling med ozon före rötning. Utifrån dessa resultat kan sedan den totala potentialen att öka biogasproduktionen i Skåne beräknas.

Projektet kommer att pågå under 2013 och resultat från studien väntas i början av 2014.

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. www.skane.se

Primozone Production AB är beläget i Löddeköpinge strax norr om Malmö och ägs av den norska firman Westfal-Larsen Technologies. Primozone är 10 år gammalt men har bara drivits kommersiellt under cirka 2 år. De första åren arbetade Primozone som ett utvecklingsbolag. Primozone Production AB är specialiserat på att designa, tillverka och sälja ozongeneratorer samt kringutrustning till olika applikationer inom dricksvattenrening, avloppsvattenrening och behandling, akvakultur (fiskodling) och industriell vattenbehandling och rening. www.primozone.se/

Tillbaka till nyheter