Nytt skånskt forskningssamarbete om vatten

11 december, 2012

 Det förslag som nu skickats ut för beslut är mycket framsynt och helt enastående för vattenbranschen. Med ett gemensamt forskningsbolag tas ett långsiktigt ansvar för att möta framtidens behov, berättar Emmanuel Morfiadakis, ordförande i Sydvatten och förbundsstyrelsen VA SYD.

De kommunägda aktörerna Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), Sydvatten och VA SYD har för avsikt att bilda ett gemensamt bolag för forskning och utveckling, FoU. Syftet är att koordinera och utveckla den forskning som idag sker hos var och en av de tre, och att bättre möta de förändringar som vattentjänstsektorn står inför.

 Det är en stor utmaning att möta det framtida investeringsbehovet i ledningsnät och teknikutveckling. Här kan vi inte bara byta ut gammal utrustning utan se till att hitta nya effektiva och säkra lösningar, säger Magnus Jälminger, ordförande NSVA.

Klimatförändringarnas inverkan på vattenkvaliteten har en direkt inverkan på dricksvattenförsörjningen. Dessutom blir vattenfrågor allt mer omvärldsrelaterade och komplexa.

 Genom att utveckla vår verksamhet utifrån aktuell forskning har vi möjlighet att förbättra möjligheterna till säker dricksvattenförsörjning i framtiden. Det är till direkt nytta för våra uppdragsgivare, det vill säga invånarna i våra ägarkommuner, säger Mats Helmfrid, ordförande i förbundsfullmäktige VA SYD.

NSVA, Sydvatten och VA SYDs respektive verksamheter hänger nära samman och är beroende av varandra. De tre aktörerna har redan idag ett samarbete i WIN, Water Innovation Accelerator, på Ideon Innovation.

Enligt förslaget ska ett gemensamt FoU-bolag drivas nära ägarbolagens verksamhet och ägas till lika delar av de tre. Bolaget är planerat att bildas till sommaren 2013. Från den 1 januari 2014 är tanken att all FoU-verksamhet ska vara samlad i det nya bolaget med säte i Lund. De första besluten har fattats i respektive organisations styrelse/förbundsfullmäktige där de 18 ingående kommunerna är representerade. I nästa steg ska beslut fattas i respektive ägarkommun/medlemskommun.

Kontakter:

Emmanuel Morfiadakis, ordf. Sydvatten och förbundsstyrelsen VA SYD, tfn 0708-343112

Magnus Jälminger, ordf. NSVA och vice ordf. Sydvatten, tfn 0732-315911

Mats Helmfrid, ordf. förbundsfullmäktige VA SYD och styrelseledamot Sydvatten, tfn 0707-347767

För mer information:

www.nsva.se

www.sydvatten.se

www.vasyd.se

Tillbaka till nyheter