Ny VA-taxa i Båstads kommun

4 mars, 2016

Sedan årsskiftet gäller en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Båstads kommun. Liknande VA-taxestruktur finns sedan tidigare i alla övriga kommuner inom NSVA och följer i stort branschföreningen Svenskt Vattens normalförslag. I början av mars kommer den första fakturan med den nya taxan.

Huvudsaklig förändring är att avgifterna för Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet samt Dagvatten gata fördelas så att intäkterna stämmer överens med kostnaderna. Detta innebär att vissa kunder får betala mer och andra mindre än innan. Tidigare debiterades exempelvis dagvattenavgiften som en fast avgift per fastighet oavsett storlek. För företag med liten vattenförbrukning och stora tomtytor, till exempel parkeringar och lagerlokaler, innebär den nya taxan en höjning eftersom dagvattenavgiften nu debiteras per kvadratmeter tomt. För verksamheter med stor vattenförbrukningen men liten tomtyta, innebär det istället en sänkning.

– För ett genomsnittligt småhus i områden med dagvattenhantering innebär den nya VA-taxan en ökning på 5,5 procent eller 23 kr/mån. För småhus utan dagvattenanslutning innebär det däremot en sänkning. Det beror på att varje kund ska betala för de tjänster de använder, säger Andreas Björnevik, avdelningschef Kundnära tjänster, NSVA.

För fastigheter med flera lägenheter innebär VA-taxan en ökning. För en genomsnittlig lägenhet innebär det en höjning på drygt sju procent eller 20 kr/månad.

– Vatten- och avloppsverksamhet i Sverige är inte skattefinansierad, som många tror, utan finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris med ett nollresultat, fortsätter Andreas Björnevik. Det innebär att man i varje kommun måste ha en taxa som täcker kostnaderna för verksamheten, det vill säga för drift och underhåll av ledningsnät, vattenverk, reningsverk samt för investeringar. I en till ytan stor kommun, men med få invånare innebär det vanligen högre VA-avgifter.

Framöver kommer VA-fakturan var tredje månad till privatkunder och avser tre månader. Den första fakturan som kommer i början av mars avser januari-mars 2016. De övriga fakturorna kommer i juni, september och december.

Företagskunder och kommunala verksamheter kommer i mars att få en faktura för januari till mars. Därefter kommer dessa kundgrupper att få VA-fakturan varje månad.

ORDLISTA

VA-avgifter beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Dessa i sin tur består av olika avgifter som varierar från kommun till kommun.

Anläggningsavgift är engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyanslutning till ledningsnätet.

Brukningsavgifter betalas när man är ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet och består vanligen av både fasta och rörliga avgifter baserade på vad man är ansluten till och hur mycket vatten man förbrukar. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk.

Tillbaka till nyheter