Ny VA-taxa i Båstad

4 juni, 2015

2015-06-03 beslutade kommunfullmäktige i Båstad om en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Båstads kommun. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige om en höjning av anläggningsavgiften för nyanslutningar till det kommunala VA-nätet. Den nya anläggningsavgiften gäller från 1 juli 2015, medan de nya brukningsavgifterna gäller från 1 januari 2016.

Huvudsaklig nyhet är att avgifterna för Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet samt Dagvatten gata fördelas så att intäkterna stämmer överens med kostnaderna. Liknande VA-taxestruktur finns sedan tidigare i alla övriga kommuner inom NSVA och följer i stort Svenskt Vattens normalförslag.

Avgiften
för ”Dagvatten fastighet” täcker dagvattenhanteringen från
fastigheten. Avgiften för ”Dagvatten gata” ska enligt lag betalas av
samtliga VA-kunder i områden med dagvattenhantering. Trafikverket betalar för
statliga vägar, kommunen för huvud- och genomfartsgator samt allmänna platser
och fastighetsägarna för lokalgator.

Den nya
taxestrukturen införs 1 januari 2016 och innebär en omfördelning av kostnaderna som medför att vissa
kunder får betala mer och andra mindre än tidigare. Det beror på att dagvattenavgiften tidigare debiterats som en fast avgift per fastighet oavsett storlek.

– För
ett genomsnittligt småhus i områden med dagvattenhantering innebär den nya VA-taxan en ökning på
5,5 procent eller 23 kr/mån. För småhus utan dagvattenanslutning innebär det
däremot en sänkning. Det beror på att varje kund ska betala för de tjänster de
använder, säger Åsa Peetz, chef avdelning Ledningsnät & Projekt på NSVA.

För
fastigheter med flera lägenheter innebär VA-taxan en ökning. För en
genomsnittlig lägenhet innebär det en höjning på drygt 7 procent eller 20
kr/månad. För företag med liten vattenförbrukning och stora tomtytor, till
exempel parkeringar och lagerlokaler, innebär den nya taxan en höjning eftersom
dagvattenavgiften nu debiteras per kvadratmeter tomt. För verksamheter med stor
vattenförbrukningen men liten tomtyta, innebär det istället en sänkning. En nyhet är även att obebyggda tomter inom detaljplanelagt område debiteras brukningsavgifter från årsskiftet.

– Vatten- och avloppsverksamhet i Sverige är inte skattefinansierad, som många tror, utan finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris med ett nollresultat, fortsätter Åsa Peetz. Det innebär att man i varje kommun måste ha en taxa som täcker kostnaderna för verksamheten, det vill säga för drift och underhåll av ledningsnät, vattenverk, reningsverk samt för investeringar. I en till ytan stor kommun, men med få invånare innebär det vanligen högre VA-avgifter.

För att
täcka kostnaderna för kommande utbyggnad av vatten och avlopp i Båstads kommun
beslutade kommunfullmäktige 2015-06-03 även att anläggningsavgiften i kommunen ska
höjas. Den nya anläggningsavgiften
gäller från 1 juli 2015. 

Höjningen
innebär att anläggningsavgiften för en enfamiljsvilla med en tomtyta på 800 kvm
med anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten ökar från 92 651 kr till 149 250 kr. Anläggningsavgiften betalas vid nyanslutning till VA-nätet. Med en för låg anläggningsavgift måste nyanslutningarna betalas av befintliga VA-kunder via brukningsavgifterna.

ORDLISTA:

Brukningsavgifter betalas när man är ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet och består vanligen av både fasta och rörliga avgifter baserade på vad du är ansluten till och hur mycket vatten du förbrukar. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk. VA-taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Anläggningsavgift är engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyanslutning till ledningsnätet.

Tillbaka till nyheter